РОЗВИТОК КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ БОРЦІВ НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Спортивна боротьба – це вид спорту, який відноситься до складно-координаційних видів, а варіативність ситуацій змагальної діяльності в ньому є обов’язковою умовою. Успішність таких змагальних дій залежить від вдосконалення сенсорних систем організму спортсмена. Ряд авторів визначив важливість належного рівня розвитку координаційних здібностей борців, що впливатиме на засвоєння ними технічних рухів та впливатиме на розвиток інших фізичних якостей, що в подальшому впливатиме на результати змагальної діяльності, підвищення працездатності. Мета дослідження − підвищення рівня розвитку координаційних здібностей юних борців з використанням ігрового методу. Результати. На рівень загальної та спеціальної підготовленості, розвиток координаційних здібностей борців на етапі початкової підготовки першого року навчання позитивно вплинуло використання комплексу ігор та вправ для розвитку координаційних здібностей під час педагогічного експерименту. Так, у всіх тестах визначено статистично достовірну різницю між середніми показниками отриманих результатів при порівнянні контрольної та експериментальної груп на початку та в кінці педагогічного експерименту. Зареєстровано статистично значуще покращення антропометричних показників, ступню гармонійності фізичного розвитку, статури юних борців в обох групах. Зменшилась кількість спортсменів з негармонійною статурою (з дефіцитом маси тіла, з надлишком маси тіла, ожирінням). Заняття в спортивній секції з боротьби позитивно вплинули на рівень розвитку загальних фізичних якостей хлопців контрольної та експериментальної груп. Результати тестувань мають статистично значимі зміни. Рівень спеціальної підготовленості значимо покращився в обох групах. Але темп приросту всіх даних показників в експериментальній групі значно збільшився в порівняні з контрольною групою. В результаті проведення педагогічного експерименту у спортсменів експериментальної групи отримано статистично значимо вищі показники тестових вправ, що характеризують координаційні здібності спортсменів, порівняно з результатами борців контрольної групи. Приріст результатів за тестовими вправами відбувся на 7,01 % до 62,81 % в експериментальній групі та на 2,17 % до 15,8 % − в контрольній. Висновки. Доведено, що застосування в навчально-тренувальному процесі юних борців першого року навчання ігрового методу ефективно. На їх рівень загальної та спеціальної фізичної підготовленості позитивно вплинули заняття в секції боротьби. Результати тестувань мають статистично значимі зміни. Запропонований та впроваджений комплекс ігор та вправ є ефективним для розвитку координаційних здібностей у юних спортсменів. Аналіз результатів за тестовими координаційними вправами показав приріст, який склав від 7,01 % до 62,81 % в експериментальній групі та від 2,17 % до 15,8 % − в контрольній. Sports wrestling is a sport that belongs to complex coordination sports, and the variability of situations of competitive activity in it is a mandatory condition. The success of such competitive actions depends on the improvement of the sensory systems of the athlete's body. A number of authors have determined the importance of the proper level of development of coordination abilities of wrestlers, which will affect their mastering of technical movements and affect the development of other physical qualities, which will subsequently affect the results of competitive activities, increase work capacity. The purpose of the study is to increase the level of development of coordination abilities of young wrestlers using the game method. The results. The use of a complex of games and exercises for the development of coordination abilities during the pedagogical experiment had a positive effect on the level of general and special preparation, the development of coordination abilities of wrestlers at the stage of initial training of the first year of study. Thus, in all tests, a statistically significant difference was determined between the average indicators of the obtained results when comparing the control and experimental groups at the beginning and at the end of the pedagogical experiment. A statistically significant improvement in anthropometric indicators, degree of harmony of physical development, physique of young wrestlers in both groups was registered. The number of athletes with an inharmonious physique (underweight, overweight, obesity) has decreased. Classes in the wrestling sports section had a positive effect on the level of development of the general physical qualities of boys in the control and experimental groups. The test results have statistically significant changes. The level of special training significantly improved in both groups. But the growth rate of all these indicators in the experimental group increased significantly compared to the control group. As a result of the pedagogical experiment, the athletes of the experimental group obtained statistically significantly higher indicators of test exercises characterizing the coordination abilities of the athletes, compared to the results of the wrestlers of the control group. The increase in test results was by 7.01% to 62.81% in the experimental group and by 2.17% to 15.8% in the control group. Conclusions. It has been proven that the application of the game method in the educational and training process of young wrestlers of the first year of training is effective. Classes in the wrestling section had a positive effect on their level of general and special physical fitness. The test results have statistically significant changes. The proposed and implemented complex of games and exercises is effective for the development of coordination abilities in young athletes. The analysis of the results of the test coordination exercises showed an increase that was from 7.01% to 62.81% in the experimental group and from 2.17% to 15.8% in the control group.
Опис
Ключові слова
юні борці, вільна боротьба, координаційні здібності, етап початкової підготовки, young wrestlers, freestyle wrestling, coordination abilities, stage of initial training
Цитування
Обрезан А. С. Розвиток координаційних здібностей борців на етапі початкової підготовки : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 017 Фізична культура і спорт / А. С. Обрезан ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. спорт.-пед. дисциплін і фітнесу. – Харків, 2023. – 68 с. : табл.
Колекції