Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до самовдосконалення особистості молодших школярів у процесі позакласної діяльності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
На сучасному етапі розвитку освіти в Україні державі потрібні професіонали, що володіють такими якостями, як креативність, мобільність, самостійність, конкурентоспроможність, вміння адаптуватися до нових умов, потреба в систематичній роботі над собою. Найважливішим показником якості вищої освіти є сформованість у випускників ЗВО ключових і професійних компетенцій, тому актуальними є методи і технології їх формування. Також не менш важливим питанням є формування в учнів готовності і здатності до особистісного і професійного самовдосконалення. Випускна кваліфікаційна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. У першому розділі розглядаються теоретичні аспекти формування готовності майбутніх учителів початкових класів до особистісного самовдосконалення молодших школярів: визначено сутність поняття «особистісне самовдосконалення» в сучасних психолого-педагогічних дослідженнях, охарактеризовано специфіку супроводу особистісного самовдосконалення молодших школярів, проаналізовано значення професійної компетентності у формуванні готовності майбутніх учителів початкових класів до особистісного самовдосконалення молодших школярів. У другому розділі наведено методику проведення експериментального дослідження щодо підготовки майбутніх учителів початкових класів до особистісного самовдосконалення молодших школярів у процесі позакласної діяльності: визначено критерії, показники та рівні готовності майбутніх учителів до особистісного самовдосконалення молодших школярів у позакласній діяльності, наведено методику проведення експериментального дослідження, проаналізовано результати експериментального дослідження. У висновках доведено, що готовність майбутніх учителів початкових класів до особистісного самовдосконалення молодших школярів характеризується наявністю системи професійних знань, умінь та навичок, потребі в успішній професійній самореалізації та активній діяльності, яка спрямована на професійний саморозвиток. На современном этапе развития образования в Украине государству нужны профессионалы, обладающие такими качествами как креативность, мобильность, самостоятельность, конкурентоспособность, умение адаптироваться к новым условиям, потребность в систематической работе над собой. Важнейшим показателем качества высшего образования является сформированность у выпускников ЗВО ключевых и профессиональных компетенций, поэтому актуальны методы и технологии их формирования. Также не менее важным вопросом является формирование у учащихся готовности и способности к личностному и профессиональному самосовершенствованию. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, выводов, списка использованных источников и приложений. В первом разделе рассматриваются теоретические аспекты формирования готовности будущих учителей начальных классов к личностному самосовершенствованию младших школ классов для личностного самосовершенствования младших школьников. Во втором разделе приведена методика проведения экспериментального исследования по подготовке будущих учителей начальных классов к личностному самосовершенствованию младших школьников в процессе внеклассной деятельности: определены критерии, показатели и уровни готовности будущих учителей к личностному самосовершенствованию младших школьников во внеклассной деятельности, приведена методика проведения эспериментального исследования, экспериментального исследования В выводах доказано, что готовность будущих учителей начальных классов к личностному самосовершенствованию младших школьников характеризуется наличием системы профессиональных знаний, умений и навыков, потребности в успешной профессиональной самореализации и активной деятельности, направленной на профессиональное саморазвитие. At the present stage of development of education in Ukraine, the state needs professionals who have such qualities as creativity, mobility, independence, competitiveness, the ability to adapt to new conditions, the need for systematic work on themselves. The most important indicator of the quality of higher education is the formation of key and professional competencies among graduates of free economic education, so the methods and technologies of their formation are relevant. Also no less important is the formation of students' readiness and ability for personal and professional self-improvement. The final qualifying work consists of an introduction, two sections, conclusions, a list of sources and appendices. The first section considers the theoretical aspects of the formation of readiness of future primary school teachers for personal self-improvement of primary school students: defines the essence of the concept of "personal self-improvement" in modern psychological and pedagogical research, describes the specifics of personal self-improvement classes for personal self-improvement of junior schoolchildren. The second section presents the methodology of experimental research on the preparation of future primary school teachers for personal self-improvement of primary school students in extracurricular activities: criteria, indicators and levels of readiness of future teachers for personal self-improvement of primary school students in extracurricular activities, the method of experimental research experimental research. The conclusions prove that the readiness of future primary school teachers for personal self-improvement of primary school students is characterized by a system of professional knowledge, skills and abilities, the need for successful professional self-realization and active activities aimed at professional self-development.
Опис
Ключові слова
майбутні учителі, молодші школярі, особистісне самовдосконалення, готовність, позакласна діяльність, будущие учителя, младшие школьники, личностное самосовершенствование, готовность, внеклассная деятельность, future teachers, junior schoolchildren, personal self-improvement, readiness, extracurricular activities
Цитування
Бугайова Д. О. Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до самовдосконалення особистості молодших школярів у процесі позакласної діяльності : випускна кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 013 Початкова освіта / Д. О. Бугайова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. почат. і проф. освіти. – Харків, 2021. – 78 с. + дод.
Колекції