Цифрові застосунки та сервіси в наукових дослідженнях

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації містять інформаційно-дорадчі матеріали щодо використання цифрових сервісів та застосунків у наукових дослідженнях здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Навчальне видання розраховане для використання здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, науково-педагогічними працівниками груп забезпечення освітньо-професійних програм, галузь знань 01 Освіта/Педагогіка. Методические рекомендации содержат информационно-совещательные материалы по использованию цифровых сервисов и приложений в научных исследованиях соискателей третьего (образовательно-научного) уровня высшего образования. Учебное издание рассчитано на использование соискателями третьего (образовательно-научного) уровня высшего образования, научно-педагогическими работниками групп обеспечения образовательно-профессиональных программ, отрасль знаний 01 Образование/Педагогика. Methodological recommendations contain information and advisory materials on the use of digital services and applications in scientific research of applicants for the third (educational and scientific) level of higher education. The educational publication is designed for use by applicants for the third (educational and scientific) level of higher education, scientific and pedagogical workers of groups providing educational and professional programs, branch of knowledge 01 Education / Pedagogy.
Опис
Ключові слова
цифрові застосунки, наукові дослідження, методичні рекомендації, вища освіта, цифровые приложения, научные исследования, методические рекомендации, высшее образование, digital applications, scientific research, guidelines, higher education
Цитування
Цифрові застосунки та сервіси в наукових дослідженнях : метод. реком. для здобувачів третього (освіт.-наук.) рівня вищої освіти за спеціальностями 01 Освіта / Педагогіка / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Т. М. Собченко, С. О. Доценко, В. В. Ворожбіт-Горбатюк та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2021. – Ч. 1. – 24 с.