Розвиток самостійності дітей старшого дошкільного віку в сім’ї

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню процесу розвитку самостійності дітей старшого дошкільного віку в контексті сімейного виховання. Об’єктом дослідження є процес розвитку самостійності, а предметом – комплекс засобів, які використовуються для сприяння цьому процесу в сім’ї. Дослідження спрямовано на теоретичне обґрунтування та експериментальну перевірку комплексу засобів, сприяючих розвитку самостійності дітей старшого дошкільного віку, включаючи аналіз педагогічної проблеми, визначення особливостей розвитку самостійності, теоретичне обґрунтування педагогічних засобів, діагностику рівня розвитку самостійності дошкільників та експериментальне впровадження цього комплексу. У першому розділі «Теоретичні засади розвитку самостійності дітей старшого дошкільного віку в сім’ї» розглядаються загальні педагогічні проблеми, пов’язані з розвитком самостійності в дошкільному віці, зокрема у сімейному оточенні. Аналізуються особливості розвитку самостійності дітей старшого дошкільного віку в сім’ї та обґрунтовується комплекс засобів для їхнього ефективного розвитку. Другий розділ «Експериментальна перевірка комплексу засобів розвитку самостійності дітей старшого дошкільного віку в сім’ї» включає діагностику рівня розвитку самостійності дітей старшого дошкільного віку, реалізацію запропонованого комплексу в сімейному середовищі та подальший аналіз отриманих результатів. Результати роботи можуть внести вагомий внесок у розуміння і практику формування самостійних особистостей в ранньому дитинстві в сімейному контексті. The qualification work is devoted to the study of the process of development of independence of older preschool children in the context of family upbringing. The object of research is the process of developing independence, and the subject is a set of tools used to promote this process in the family. The research is aimed at the theoretical substantiation and experimental verification of a complex of tools that promote the development of independence of older preschool children, including the analysis of the pedagogical problem, the determination of the peculiarities of the development of independence, the theoretical substantiation of pedagogical tools, the diagnosis of the level of development of independence of preschoolers and the experimental implementation of this complex. The first chapter examines general pedagogical problems related to the development of independence in preschool age, in particular in the family environment. The peculiarities of the development of the independence of older preschool children in the family are analyzed and a complex of means for their effective development is substantiated. The second section includes diagnostics of the level of independence development of older preschool children, implementation of the proposed complex in family environment and further analysis of the obtained results. The results of the work can make a significant contribution to the understanding and practice of the formation of independent personalities in early childhood in the family context.
Опис
Ключові слова
розвиток самостійності, сімейне виховання, батьки, дитина старшого дошкільного віку, комплекс засобів, development of independence, family upbringing, parents, older preschool age child, complex of means
Цитування
Попова К. С. Розвиток самостійності дітей старшого дошкільного віку в сім’ї : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошкільна освіта / К. С. Попова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2024. – 96 с. : іл., табл. + дод.
Колекції