Роль матері у дошкільників

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі висвітлено результати вивчення поглядів фахівців на образ матері та її роль у дошкільників. Визначено якості материнства, що є необхідними для створення надійної прихильності дитини до матері: теплота, м’якість, ніжність у відносинах,підбадьорювання, емоційна підтримка. В експериментальній частині використані методики: «Кінетичний малюнок сім'ї», «Колірний тест відносин», «Тест – опитувальник батьківського ставлення». Визначено, що між прийняттям образу матері і значущістю образу матері невелика кореляція, значущості вона не має. Тобто, значущу роль для дитини відіграє образ матері прийнятий чи відторгнутий, позитивний чи негативний. Запропоновано корекційно-розвивальну програму з метою формування прийняття образу матері. The work describes the results of studies covering professionals’ views on the image of mother and a mother’s role in preschool children. Qualities of motherhood necessary for the development of child's strong attachment to mother are defined, such as warmth, tenderness in relationship, cheering-up, emotional support. In the experimental part the following methodology was used: "Kinetic image of the family", "Color test of relationship", "Test-questionnaire of father’s attitude". It has been defined that there is little correlation between the image of mother and the importance of image of mother, it has little importance. It means that a significant role for the child is played by the image of the mother – accepted or rejected, positive or negative. A corrective-developmental program is proposed, aiming to form the image of mother.
Опис
Ключові слова
роль матері, образ матері, дошкільники, види прихильності дитини, корекційно-розвивальна програма, role of mother, image of mother, pre-school child, types of child affection, corrective-developmental program
Цитування
Бєліцька К. В. Роль матері у дошкільників : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / К. В. Бєліцька ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 66 с. + дод.
Колекції