Засоби втілення образів споглядання у фортепіанних творах сучасних китайських композиторів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
Анотація
У вітчизняному музикознавстві спостерігається підвищення інтересу до китайської музичної культури, зокрема фортепіанної музики. Остання досліджується в різноманітних аспектах: історико‐стильовому, жанровому, художньо‐образному, педагогічному, виконавському. Вивчення образів споглядання в різних видах мистецтва відбувається в контексті різноманітної проблематики, проте у відомих нам роботах ця проблема не мала проєкції на фортепіанну творчість китайських композиторів. Це зумовлює актуальність і новизну заявленої теми. Метою статті є дослідження засобів втілення споглядальних образів у фортепіанних творах сучасних китайських композиторів. У статті застосовано комплексний метод дослідження, в якому поєднані історичний, історико‐культурний, теоретичний, стильовий, жанровий, семантичний, функціональний методи. У висновках підкреслюється теза щодо особливостей китайського стилю фортепіанної музики, якому притаманна складна взаємодія традиційного художнього мислення і впливів західної фортепіанної культури. Ідея споглядання закладена в китайській культурі з давніх часів. Через творення мистецтва і його споглядання (рецепцію) людина здатна долучитися до світової гармонії. У фортепіанних творах образи споглядання втілюються за допомогою засобів, які були вироблені в тому числі і в європейській композиторській практиці. Складна взаємодія традиційного і іншокультурного вимагає від виконавців особливої чуйності у ставленні до нотного тексту, який приховує смислові підтексти. Програмні назви в такому випадку є першопоштовхом для виконавської інтерпретації. There is a growing interest in Chinese music culture, in particular piano music, in Ukrainian musicology. The latter is studied in various aspects: historical and stylistic, genre, artistic and figurative, pedagogical, and performing. The study of images of contemplation in various art forms takes place in the context of various issues, but in the works we know, this problem has not been projected onto the piano works of Chinese composers. This determines the relevance and novelty of the topic. The purpose of the article is to study the means of embodying contemplative images in the piano works of contemporary Chinese composers. The article uses a comprehensive research method that combines historical, historical and cultural, theoretical, stylistic, genre, semantic, and functional methods. The conclusions note that the Chinese style of piano music is characterized by a complex interaction of traditional artistic thinking (which is based on mentality, religious and philosophical attitudes and values) and the influences of Western piano culture. The idea of contemplation has been embedded in Chinese culture since ancient times: it has been cultivated in religious practices, emphasized in ancient religious and philosophical teachings, and embodied in traditional Chinese art. Through the creation of art and its contemplation (reception), a person is able to join the world harmony. The images of contemplation are diverse in their form of manifestation (related to nature, philosophy, religion, etc.), but their primary source is the desire to comprehend the harmony of the universe. In piano works, this semantic basis is embodied by means that have been developed in European compositional practice (the principle of ostinato, variant repetition, macro‐ostinato, etc.). The complex interaction of the traditional and the foreign requires performers to be especially sensitive to the musical text, which hides semantic overtones, in order to comprehend the fullness of the meanings and convey them to the audience. In this case, the program titles are the first impetus for the performer's interpretation.
Опис
Ключові слова
китайська музична культура, китайська фортепіанна музика, китайський стиль, традиційність, програмність, образи споглядання, фортепіанна мініатюра, виконавська інтерпретація, Chinese musical culture, Chinese piano music, Chinese style, traditionality, programmatic, images of contemplation, piano miniature, performance interpretation
Цитування
Калашник М. Засоби втілення образів споглядання у фортепіанних творах сучасних китайських композиторів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Суми, 2022. – № 6 (120). – С. 309–321.