КАЗКИ ТА КАЗКОВІ ІСТОРІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИХОВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ДІТЕЙ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Громадська наукова організація «Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління», Громадська організація «Асоціація науковців України»
Анотація
У статті обґрунтовано використання казок та казкових історій для виховання та розвитку дитини. Доведено терапевтичне та корекційне значення казок та казкових історій. Здійснено аналіз форм, методів та прийомів, які можуть застосовуватися у практиці виховання та розвитку дитини на матеріалі циклу казкових історій під загальною назвою «Пригоди Стобіда», надрукованих у журналі «Здоров’я». Цикл казкових історій «Пригоди Стобіда» охоплює низку тем, доступних та необхідних для розуміння дитиною: особиста гігієна, небезпечність розетки, гра із сірниками, загартовування, ліки – це не цукерки, поведінка на гойдалці та на дитячому майданчику взагалі, небезпека льоду, екологія та інші. Кожна казкова історія про Стобіда має логічно завершений вигляд, написана простою та доступною, проте суто дидактичною, мовою. Роботу з цими казковими історіями можна використовувати в індивідуальній та груповій діяльності, під час психологічного консультування дітей, а також в освітньому процесі закладу дошкільної освіти та початкової школи. За допомогою казкових історій «Пригоди Стобіда» можна розв’язати низку завдань: безпосередньо створення казково-ігрового середовища для дитини; виховання та інтелектуальний, емоційний розвиток дітей; корекція небажаної поведінки, позбавлення від шкідливих звичок; розвиток мовлення (збагачення лексичного запасу, розвиток діалогічного та монологічного мовлення), оволодіння літературною мовою; розвиток психічних процесів (мислення, уваги, пам’яті, вольових якостей); робота з негативними переживаннями у дітей; формування звички, виховання бажання піклуватися про власне здоров’я, зміцнювати його; робота зі страхами, стресовими станами; створення наміру одужати, боротьба із психосоматичними захворюваннями; нормалізація дитячо-батьківських стосунків тощо. Ми пропонуємо такі види робіт із цими казковими історіями: обговорення, аналіз ілюстрації до історії; обговорення назви казкової історії; обговорення та аналіз учинків Стобіда; розповідь історії від імені її різних персонажів (дитини, дорослого); вигадування продовження казкової історії; створення абсолютно нових історій. The article substantiates the use of fairy tales and fairy tales for the upbringing and development of the child. The therapeutic and corrective value of fairy tales and fairy tales is proved. An analysis of the forms, methods and techniques that can be used in the practice of raising and developing a child on the basis of a series of fairy tales under the general title “The Adventures of Stobid”, earlier published in the journal “Health”. The series of fairy tales “The Adventures of Stobid” covers a number of topics available and necessary for the child to understand: personal hygiene, the dangers of the outlet, playing with matches, tempering, medicine is not a candy, behavior on the swing and playground in general, the danger of ice, ecology and others. Each fairy tale about Stobid has a logically complete form, written in simple and accessible, but purely didactic, language. Working with these fairy tales can be used in individual and group activities, during psychological counseling of children, as well as in the educational process of preschool and primary school. With the help of fairy tales “The Adventures of Stobid” you can solve a number of tasks: directly to create a fairy-tale play environment for a child; education and intellectual, emotional development of children; correction of undesirable behavior, getting rid of bad habits; development of speech (enrichment of lexical stock, development of dialogic and monologue speech), mastery of literary language; development of mental processes (thinking, attention, memory, volitional qualities); work with negative experiences in children; forming a habit, cultivating the desire to take care of their own health, to strengthen it; work with fears, stressful situations; creating an intention to recover, combating psychosomatic diseases; normalization of child-parent relations, etc. We offer the following types of work with these fairy tales: discussion, analysis of illustrations to history; discussion of the name of a fairy tale; discussion and analysis of Stobid’s actions; storytelling on behalf of its various characters (child, adult); inventing a continuation of a fairy tale; creating completely new stories.
Опис
Ключові слова
казка, казкова історія, дитина дошкільного віку, дитина молодшого шкільного віку, виховання, розвиток, fairy-tale, fairy-tale story, preschooler, primary school child, upbringing, development
Цитування
Казачінер О. С. Казки та казкові історії як інструмент виховання та розвитку дітей / О. С. Казачінер, Ю. Д. Бойчук // Наукові перспективи. – 2022. – Вип. № 1(19). – С. 489–497.