Управління впровадженням інновацій в освітній процес закладу освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі розглянуто теоретичні питання управління впровадженням інновацій в освітній процес закладу освіти, з’ясовано критерії готовності педагогів до інновацій, питання що зумовлюють удосконалення управління впровадженням інновацій, здійснено аналіз стану управління впровадженням інновацій й на підставі отриманих результатів розроблена модель удосконалення управління цим аспектом. In the paper, the theoretical issues of managing the introduction of innovations into the educational process of an educational institution were considered, the criteria for teachers' readiness for innovations were clarified, the issues that lead to the improvement of the management of the introduction of innovations, an analysis of the state of the management of the introduction of innovations was carried out, and a model for improving the management of this aspect was developed based on the results obtained.
Опис
Ключові слова
інновації, інноваційна діяльність, готовність педагога до інновацій, управління, кваліметрична модель, innovations, innovative activity, teacher's readiness for innovations, management, qualitative model
Цитування
Щетініна О. А. Управління впровадженням інновацій в освітній процес закладу освіти : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 073 Менеджмент / О. А. Щетініна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 95 с. : табл. + дод.
Колекції