Місце портфоліо в системі контролю знань студентів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті на основі аналізу педагогічної літератури з’ясовано, що за умови збільшення обсягу навчального матеріалу, що виноситься студентам на самостійне опрацювання, необхідне впровадження нових способів контролю навчально-пізнавальної діяльності, одним із яких є технологія укладання портфоліо, котра ототожнюється з накопичувальною системою навчальних досягнень, підсилює ефективність і комплексність оцінювання, дозволяє отримати якісну динаміку результатів пізнавальної діяльності. Робота над портфоліо стимулює студентів до самостійних висновків про потребу опанування раціональними прийомами навчальної праці і тим самим спонукає їх до самостійної роботи; формує в них уміння старанно працювати і наполегливо домагатися мети; виховує почуття обов’язку і підвищує відповідальність за власну навчальну діяльність; зміцнює впевненість у своїх силах, дає моральне задоволення і стимулює до подальшої пізнавальної діяльності. In the article, based on the analysis of the pedagogical literature, it is found that in case of an increase in the amount of educational material presented to students for independent processing, it is necessary to introduce new ways of controlling educational and cognitive activity, one of which is the technology of compiling a portfolio, which is identified with the accumulative system of educational achievements, strengthens the effectiveness and complexity of assessment, allows to obtain qualitative dynamics of the results of cognitive activity. Work on a portfolio stimulates students to come to independent conclusions about the need to master rational methods of educational work and thus encourages them to work independently; forms in them the ability to work hard and persistently pursue a goal; fosters a sense of duty and increases responsibility for one's own educational activity; strengthens confidence in one's abilities, gives moral satisfaction and stimulates further cognitive activity.
Опис
Ключові слова
портфоліо, контроль, оцінювання, самостійна робота, майбутній учитель, старанність, активність, portfolio, control, assessment, independent work, future teacher, diligence, activity
Цитування
Башкір, О. І. Місце портфоліо в системі контролю знань студентів / О. І. Башкір // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. І. Ф. Прокопенка, С. Т. Золотухіної. – Харків : Щедра садиба плюс, 2015. – Вип. 47. – С. 54–61.