СЕМАНТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕКСПРЕСИВНОЇ ЛЕКСИКИ В ІНТЕРНЕТ-ВИДАННІ «ГОРДОН»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено визначення семантичних особливостей експресивної лексики у виданні «Гордон». Експресивна лексика може позначати певні емоції, поняття, у значенні яких є емоційно-оцінний компонент, що може бути позитивно або негативно конотованим. Експресивна лексика служить для інтенсивного вираження почуттів, емоцій, позитивних чи негативних оцінок, здатна викликати уявлення й асоціації. Зазначено, що семантичний потенціал експресивної лексики видання «Гордон» полягає у відображенні негативного, іронічного ставлення до дійсності, надання негативного, вульгаризованого відтінку, у наданні висловлюванням негативної конотації, нівеляції і суттєвому применшенні змісту висловлюваного, підкресленні жалюгідності зображуваного, вираженні зневажливого ставлення до певних подій чи людей. The article investigates the definition of semantic features of expressive vocabulary in the of expressive vocabulary in the publication "Gordon". Expressive vocabulary can denote certain emotions, concepts, the meaning of which has an emotional and evaluative component that can be positively or negatively connoted. Expressive vocabulary is used for intense expression of feelings, emotions, positive or negative evaluations, it is capable of evoking images and associations. It is noted that the semantic potential of the expressive vocabulary of the Gordon publication is to reflect a negative, ironic attitude to reality, to give a negative, vulgarised connotation, to give statements a negative connotation, to level and significantly diminish the content of what is said, to emphasise the pitifulness of what is depicted, to express a dismissive attitude towards certain events or people.
Опис
Ключові слова
семантика, експресивна лексика, конотація, інтернет-видання, semantics, expressive vocabulary, connotation, online media
Цитування
Кузьменко А. В. Семантичний потенціал експресивної лексики в інтернет-виданні «Гордон» / А. В. Кузьменко // Філологія ХХІ століття [Електронне видання] : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді за матеріалами ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентства й наук. молоді, Харків, 27 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 66–68.