ОХОРОНА ПРАЦІ VS БЕЗПЕКА ТА ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ПРАЦІВНИКІВ: ПРОБЛЕМИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ЄС

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-29
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Wydawnictwo: MANS w Łomży, H. S. Skovoroda KhNPU
Анотація
У статті розглянуто безпеку та охорону здоров'я працівників. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода) визначає перелік зобов‘язань України, виконання яких знаменує її шлях до юридичного з‘єднання в єдине ціле з Європейським Союзом. Україна має привести своє законодавство у відповідність до міжнародних та європейських стандартів, зокрема у сфері безпеки та охорони здоров‘я працівників. Наголошено, що прагнення України стати повноправним членом ЄС напряму залежить від її виконання зобов‘язань за Угодою. Зокрема мова йде про такий важливий напрям як безпека та здоров‘я працівників на роботі, який має бути приведеним у відповідність до європейських стандартів. The article deals with the safety and health protection of workers. The Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European Atomic Energy Community and their member states, on the other hand (hereinafter - the Agreement) defines the list of obligations of Ukraine, the fulfillment of which marks its path to legal union united with the European Union. Ukraine should bring its legislation into line with international and European standards, in particular in the field of safety and health protection of workers. It was emphasized that Ukraine's desire to become a full member of the EU directly depends on its fulfillment of its obligations under the Agreement. In particular, we are talking about such an important area as the safety and health of employees at work, which must be brought into line with European standards.
Опис
Ключові слова
трудове право, охорона праці, безпека праці, студентські роботи, labor law, labor protection, labor safety, student work
Цитування
Ілющенко А. С. Охорона праці vs безпека та охорона здоров'я працівників: проблеми гармонізації законодавства України та ЄС / А. С. Ілющенко // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю від дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадрової акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, Ломжа, 29 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Міжнар. Акад. Приклад. Наук в Ломжі [та ін.] ; за наук. ред.: А. Енґлєр-Якубяк, О. Коваленко, П. Якубяк. – Харків, 2024. – С. 185–187.