Співпозиція як активний засіб актуалізації компаративних форм в площині поезії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-05-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто співпозицію компаративних форм, яка використовується поетами для передачі ідеї більш високого ступеня насиченості прояву ознаки в об‘єкті, що включає у своє семантичне поле не просто ознаку, а його найвищу точку інтенсифікації. Співпозиція регулярно «експлуатується» поетами як один із способів актуалізації граматичного та естетичного (експресивного) потенціалу мовних одиниць, зокрема, прикметників. Насамперед цей процес зумовлений граматичними властивостями цієї частини мови та її взаємодією з іншими частинами мови, здатністю підлаштовуватися під мовне (граматичне) оточення, історичною спорідненістю прикметника й іменника. The article examines the composition of comparative forms used by poets to convey the idea of a higher degree of saturation of the manifestation of the feature in the object, which includes in its semantic field not the feature, but its highest point of intensification. The juxtaposition is regularly 'exploited' by poets as one of the ways of actualizing the grammatical and aesthetic (expressive) potential of linguistic units, in particular, adjectives. First of all, this process is conditioned by the grammatical properties of this part of speech and its interaction with other parts of speech, its ability to adjust to the linguistic (grammatical) The adjective and the noun are historically related to each other.
Опис
Ключові слова
поетична мова, граматична співпозиція, лінгвопоетика, компаративні форми, poetic language, grammatical co-position, Linguopoetics, comparative forms
Цитування
Четверик В. Співпозиція як активний засіб актуалізації компаративних форм в площині поезії / В. Четверик // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 18 трав. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 212–214.