ІНТЕРМЕДІАЛЬНІСТЬ МЕМЕТИЧНОГО ПРОСТОРУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-04-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено вербальні та графічні засоби створення англомовних мемів, їхню знакову специфіку, можливості їхньої інтерпретації, основаної на активізації інтермедіальних зв’язків. Матеріалом для аналізу слугували англомовні креолізовані меми (такі, що складаються з вербального та пікторального елементів) про Меланію Трамп, відібрані методом суцільної вибірки з глобальної мережі Інтернет. Методологічним підґрунтям роботи є ключові положення мультимодальних досліджень у лінгвістиці, що закладають фундамент розуміння комунікації як процесу передачі смислів, які транслюються через низку модусів як часткових носіїв глобального значення повідомлення. Зазначено, що інтермедіальність реалізується як спосіб організації метатексту за рахунок цитації елементів прототексту різного знакового характеру і виконує в метатексті низку важливих функцій. The publication examines the verbal and graphic means of creating English-language memes, their symbolic specificity, the possibilities of their interpretation based on the activation of intermedial connections. The material for analysis was English-language creolized memes (those consisting of verbal and pictorial elements) about Melania Trump, selected by the continuous sampling method from the global Internet. The methodological basis of the work is the key provisions of multimodal research in linguistics, which lay the foundation for the understanding of communication as a process of conveying meanings, which are broadcast through a number of modes as partial carriers of global meaning message. It is noted that intermediality is realized as a way of organizing the metatext due to the citation of elements of the prototext of various symbolic nature and performs a number of important functions in the metatext.
Опис
Ключові слова
Інтернет-меми, англомовні меми, інтеріконічність, інтераудіальність, інтермедіальність, метатекст, Internet memes, English-language memes, intericonicity, interaudiality, intermediality, metatext
Цитування
Бєлова М. Інтермедіальність меметичного простору / М. Бєлова, С. Лобзова // Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищ. освіти, Харків, 20 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 11–14.