Використання дихальної гімнастики в корекції заїкання у дітей старшого дошкільного віку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі здійснено теоретичний аналіз психологопедагогічних засад розвитку плавного мовлення у дітей з заїканням засобами дихальної гімнастики. Проведено дефінітивну характеристикуключових понять дослідження: “заїкання”, “корекція”,“дихальні вправи”. Визначено компоненти, критерії, показники та рівні сформованості мовленнєвого дихання в дошкільників з заїканням. Розроблено та експериментально апробовано корекційну методику, яка спрямована на виправлення плавності мовлення у дітей з заїканням. In the qualification work, a theoretical analysis of the psychological and pedagogical principles of the development of fluent speech in children with stuttering by means of respiratory gymnastics was carried out. A definitive characterization of the key concepts of the study was carried out: "stuttering", "correction", "breathing exercises". The components, criteria, indicators and levels of formation of speech breathing in preschoolers with stuttering were determined. A corrective technique aimed at correcting the fluency of speech in children with stuttering has been developed and experimentally tested.
Опис
Ключові слова
діти, заїкання, дихальні вправи, мовленнєве дихання, корекція, children, stuttering, breathing exercises, speech breathing, correction
Цитування
Столбова Н. В. Використання дихальної гімнастики в корекції заїкання у дітей старшого дошкільного віку : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / Н. В. Столбова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. спец. педагогіки. – Харків, 2024. – 64 с. : іл., табл. + дод.
Колекції