ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОБЛЕМИ ПРОВЕДЕННЯ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ ІЗ ЗАПОБІГАННЯ ПРОЯВІВ ДИСГРАФІЇ В ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ ІЗОТЕРАПЕВТИЧНИМИ ЗАСОБАМИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-04-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті обґрунтовано проблему проведення профілактичної роботи із запобігання проявів дисграфії в дітей старшого дошкільного віку із ТПМ ізотерапевтичними засобами. Тяжкі порушення мовлення (ТПМ) – це низка розладів мовлення (афазія, дизартрія, ринолалія, заїкання), які супроводжуються загальним його недорозвиненням тяжкого ступеня та характеризуються різко вираженою обмеженістю засобів мовленнєвого спілкування в умовах нормального слуху та збереженого інтелекту. Зазначено, що використання ізотерапевтичних методів, зокрема таких, як пальчикові техніки малювання, алмазна та традиційна вишивка, мандалатерапія та інші, може сприяти не лише розвитку творчого мислення та уяви, але й корекції дисграфії, шляхом впливу на моторику, увагу, пам’ять та інші аспекти мовленнєвого процесу в дітей старшого дошкільного віку. The article substantiates the problem of conducting preventive work to prevent the manifestations of dysgraphia in older preschool children with TPM using isotherapeutic means. Severe speech disorders (SSD) are a number of speech disorders (aphasia, dysarthria, rhinolalia, stuttering), which are accompanied by a severe general underdevelopment of speech and are characterized by a marked limitation of the means of speech communication in conditions of normal hearing and preserved intelligence. It is noted that the use of isotherapeutic methods, in particular such as finger painting techniques, diamond and traditional embroidery, mandala therapy, and others, can contribute not only to the development of creative thinking and imagination, but also to the correction of dysgraphia, by affecting motor skills, attention, memory and other aspects of the speech process in older preschool children.
Опис
Ключові слова
тяжкі порушення мовлення, ізотерапія, розвиток мовлення, діти старшого дошкільного віку, студентські роботи, severe speech disorders, isotherapy, speech development, children of older preschool age, student works
Цитування
Наумчук А. Р. Теоретичне обґрунтування проблеми проведення профілактичної роботи із запобігання проявів дисграфії в дітей старшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення ізотерапевтичними засобами / А. Р. Наумчук // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2024. – С. 141–144.