Вплив зовнішніх чинників на підстави виникнення трудових правовідносин

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-05-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто правові відносини в суспільстві, що формуються і розвиваються внаслідок наявності правових норм, які приймаються державою для регулювання суспільних відносин. В даний момент виникла така ситуація, коли трудові правовідносини фактично не врегульовані правовими нормами і всіляке намагання їх упорядкувати аналогічними нормами вже не дають потрібного ефекту. Підставою виникнення трудового правовідношення є наявність юридичного факту. В статье рассмотрены правовые отношения в обществе, которые формируются и развиваются в результате наличия правовых норм принимаемых государством для регулирования общественных отношений. В данный момент возникла такая ситуация, когда трудовые правоотношения фактически не урегулированы правовыми нормами и всяческое стремление их упорядочить аналогичными нормами не дают нужного эффекта. Основанием возникновения трудовых правоотношений есть наличие юридического факта. The article deals with legal relations in society, which are formed and developed as a result of the existence of legal norms adopted by the state to regulate social relations. At the moment there is a situation when labour legal relations are not actually regulated by legal norms and any aspiration to regulate them by similar norms does not give the necessary effect. The basis for the emergence of labour relations is a legal fact.
Опис
Ключові слова
трудові правовідносини, трудове законодавство, ринок праці, трудовые правоотношения, трудовое законодательство, рынок труда, employment relationship, labour legislation, labour market
Цитування
Турко І. І. Вплив зовнішніх чинників на підстави виникнення трудових правовідносин / І. І. Турко // Соціалізація особистості у сучасних соціокультурних контекстах : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 15 трав. 2015 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. Д. Денисенко та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2015. – С 90–92.