ВИКОРИСТАННЯ СЕНСОРНО-ІНТЕГРАТИВНИХ ВПРАВ, ЯК СКЛАДОВОЇ АРТИКУЛЯЦІЙНОЇ ГІМНАСТИКИ ПРИ ФОРМУВАННІ ПРАВИЛЬНОЇ ЗВУКОВИМОВИ У ДІТЕЙ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-04-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті здійснено теоретичний аналіз поняття «сенсорна інтеграція», «сенсорно-інтегративна артикуляційна гімнастика» та охарактеризовано особливості її впливу на формування правильної звуковимови. За останній час в Україні різко зросла кількість дітей, які мають мовленнєві порушення. Рівень проявів цих порушень різноманітний: від неявно виражених до яскраво виражених випадків, які у свою чергу відображаються на її інтелектуальній діяльності та впливають на особистісний розвиток дитини в цілому. Артикуляційна гімнастика займає провідне місце у логопедичній роботі. Формування правильної звуковимови неможливе без диференційованої роботи артикуляційного апарату, дихання й голосу. Вона готує мовленнєвий апарат до артикуляційних укладів звуків, розвиває м’язову силу органів артикуляції. The article carries out a theoretical analysis of the concept of "sensory integration", "sensory-integrative articulatory gymnastics" and characterizes the features of its influence on the formation of correct phonetic speech. Recently, the number of children with speech disorders has increased dramatically in Ukraine. The level of manifestations of these violations is diverse: from implicitly expressed to strongly expressed cases, which in turn are reflected in her intellectual activity and affect the personal development of the child as a whole. Articulation gymnastics occupies a leading place in speech therapy work. The formation of correct sound speech is impossible without the differentiated work of the articulatory apparatus, breathing and voice. It prepares the speech apparatus for the articulation of sounds, develops the muscle strength of the organs of articulation.
Опис
Ключові слова
артикуляція, сенсорно-інтегративна артикуляційна гімнастика, звуковимова, артикуляційна моторика, студентські роботи, articulation, sensory-integrative articulation gymnastics, sound pronunciation, articulatory motor skills, student works
Цитування
Бабеня Ю. В. Використання сенсорно-інтегративних вправ, як складової артикуляційної гімнастики при формуванні правильної звуковимови у дітей / Ю. В. Бабеня // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2024. – С. 11–15.