Інтегровані уроки як один із засобів пізнавальної активності учнів при вивченні математики

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Анотація
Отже, ми можемо інтегрувати математику з різними науками а завдяки цьому стає можливим відкрити перед учнями можливості оволодівати узагальненими, сукупними знаннями, які звільнять їх від однобічного розвитку i прискорять розширення їхнього світовідчуття, що в свою чергу, поліпшить умови для повноцінного формування кожної особистості. Следовательно, мы можем интегрировать математику с различными науками, а благодаря этому становится возможным открыть перед учениками возможности овладевать обобщенными, совокупными знаниями, которые освободят их от одностороннего развития и ускорят расширение их мироощущение, что в свою очередь, улучшит условия для полноценного формирования каждой личности. Therefore, we can integrate mathematics with various sciences, and thanks to this, it becomes possible to open up opportunities for students to master generalized, aggregate knowledge that will free them from one-sided development and accelerate the expansion of their worldview, which in turn will improve the conditions for the full formation of each personality.
Опис
Ключові слова
математика, інтегровані уроки, пізнавальна активність, учні, студентські роботи, математика, интегрированные уроки, познавательная активность, ученики, студенческие работы, mathematics, integrated lessons, cognitive activity, students, student work
Цитування
Сіра І. Т. Інтегровані уроки як один із засобів пізнавальної активності учнів при вивченні математики / І. Т. Сіра, Л. Г. Бугайчук // Актуальні аспекти фундаменталізації математичної підготовки в сучасних вищих навчальних закладах : погляд студентів і молодих вчених : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти і молодих вчених, Харків, 12-13 квіт. 2018 р. / Харк. нац. авт.-дорож. ун-т. – Харків : ХНАДУ. – 2018. – С. 213–217.