ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ МІКРОНАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-05-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто інноваційні стратегії навчання математики, які використовують елементи мікронавчання. Це свого роду новий формат навчання, який розроблено з використанням серії коротких навчальних матеріалів і коротких завдань, які складають міні-курс. Мікронавчання не тільки відкриває нові педагогічні можливості, а й дозволяє підвищити ефективність навчання, поліпшити результати освіти. Воно погоджується із сучасними інформаційними й комунікаційними моделями і може бути легко адаптоване для задоволення індивідуальних потреб у навчанні. Включаючи в навчання математиці всі складові мікронавчання, можна залучити великий контингент учнів, підвищити задоволеність, зацікавленість уроком та позитивно вплинути на досвід навчання. В статье рассмотрены инновационные стратегии обучения математике, которые используют элементы микрообучения. Это своего рода новый формат обучения, который разработан с использованием серии коротких учебных материалов и коротких задач, которые составляют мини-курс. Микрообучение не только открывает новые педагогические возможности, но и позволяет повысить эффективность обучения, улучшить результаты образования. Оно сочетается с современными информационными и коммуникационными моделями и может быть легко адаптировано для удовлетворения индивидуальных потребностей в обучении. Включая в обучение математики все составляющие микрообучения, можно привлечь большой контингент учащихся, повысить удовлетворенность, заинтересованность уроком и положительно повлиять на опыт обучения. This article looks at innovative strategies for teaching mathematics which use elements of microlearning. This is a kind of new learning format, which is developed using a series of short learning materials and short tasks that make up a mini-course. Microlearning not only opens up new pedagogical possibilities, but also increases the effectiveness of learning and improves educational outcomes. It is compatible with modern information and communication models and can be easily adapted to meet individual learning needs. By incorporating all the components of microlearning into mathematics teaching, it is possible to engage a large population of learners, increase satisfaction and interest in the lesson and positively influence the learning experience.
Опис
Ключові слова
мікронавчання, вивчення математики, магістерські роботи, микрообучение, изучение математики, магистерские работы, microlearning, mathematics study, master's works
Цитування
Потапова Т. В. Використання елементів мікронавчання при вивченні математики / Т. В. Потапова // Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі: зб. тез доп. учасників ІІ наук.-практ. конф. молодих учених, Харків, 14–15 трав. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова (голова оргкомітету) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 127–129.