Проблеми самовизначення підлітків та юнацтва з порушеннями інтелекту в умовах воєнного стану

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто самовизначення та самосприйняття у дітей з порушеннями інтелекту в умовах воєнного стану. Будь які надзвичайні та екстремальні ситуації порушують механізми саморегуляції зростаючої особистості. Значну роль у спрямуванні та інтенсивності проявів травматичного стресу грає уявлення будь якої людини, тим більше дитини або юнака з порушенням інтелекту, про можливість впливати на розвиток екстремальної ситуації. Найбільш важкі реакції виникають при сприйнятті підлітком, що відноситься до цієї групи осіб, повної безпомічності та безпорадності перед напруженою та тривожною ситуацією. Порушення самосвідомості та самовизначення у будь якому разі краще попереджати, здійснюючи психопрофілактику, ніж очікувати розвитку важковирішуваних проблем, що виникають у зв’язку з посттравматичними станами після закінчення війни. The article deals with self-determination and self-perception in children with intellectual disabilities under martial law. Any emergency and extreme situations violate the mechanisms of self-regulation of a growing personality. A significant role in the direction and intensity manifestations of traumatic stress is played by the perception of any person, especially a child or young man with intellectual disabilities, about the possibility of influencing the development extreme situation. The most severe reactions occur when perceived by a teenager belonging to this group of people, complete helplessness and helplessness in front of a tense and disturbing situation. Violation of self-awareness and self-determination is in any case better to prevent, by implementing psychoprophylaxis, rather than waiting for the development of intractable problems arising in connection with post-traumatic conditions after the end of the war.
Опис
Ключові слова
самовизначення, порушення інтелекту, воєнний стан, self-determination, intellectual disability, martial law
Цитування
Бровченко А. К. Проблеми самовизначення підлітків та юнацтва з порушеннями інтелекту в умовах воєнного стану / А. К. Бровченко // Актуальні питання спеціальної, інклюзивної і здоров’язбережувальної освіти : зб. наук. пр. [матеріалів круглого столу 20 жовт. 2022 р.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків, 2022. – С. 20–23.