СОЦІАЛЬНА ІНКЛЮЗІЯ В УКРАЇНІ: ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Baltija Publishing
Анотація
З поширенням ідеї необхідності створення умов для надання рівних прав на можливостей для всіх членів суспільства все більш актуальною стає проблема соціальної інклюзії. У публікації здійснено аналіз та узагальнення результатів імплементації закордонного досвіду соціальної інклюзії в сучасні умови освіти для дітей з особливими освітніми потребами в Україні, моделей їхньої соціальної підтримки з метою підвищення можливостей соціалізації. Визначено структуру та проаналізовано особливості підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до здійснення соціальної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного освітнього середовища, а також запропоновано авторський курс «Соціальна робота в інклюзивному освітньому середовищі». Наведено структуру компонентів готовності майбутніх соціальних працівників до здійснення соціальної роботи в інклюзивному освітньому середовищі для формування необхідних загальних та спеціальних компетентностей. Виокремлено критерії (емоційно-мотиваційний; когнітивний; діяльнісний) та показники готовності майбутніх фахівців соціальної галузі до роботи з дітьми особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного освітнього середовища за трьома рівнями. Представлено опис результатів експериментального дослідження з майбутніми фахівцями соціальної галузі, що дозволило визначити важливі чинники впливу, які забезпечують розвиток їхньої готовності до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в інклюзивному освітньому середовищі: практика з зазначеною категорією клієнтів; розвиток компетентностей у наданні соціальної допомоги дітям з особливими освітніми потребами та їхньому оточенню; формування здатності до емоційного самокерування; ознайомлення із зарубіжним досвідом організації інклюзивного освітнього простору під час стажування чи навчання за програмами міжнародної академічної мобільності.With the spread of the idea of the need to create conditions for providing equal rights to opportunities for all members of society, the problem of social inclusion is becoming more and more relevant. The publication analyzes and summarizes the results of the implementation of foreign experience of social inclusion in modern conditions of education for children with special educational needs in Ukraine, models of their social support in order to increase socialization opportunities. The structure and features of the training of future specialists in the social field to carry out social work with children with special educational needs in the conditions of an inclusive educational environment were determined and the author's course "Social work in an inclusive educational environment" was proposed. The structure of the components of the readiness of future social workers to perform social work in an inclusive educational environment for the formation of the necessary general and special competencies is given. The criteria (emotional-motivational; cognitive; functional) and indicators of the readiness of future specialists in the social field to work with children with special educational needs in the conditions of an inclusive educational environment at three levels are singled out. A description of the results of an experimental study with future specialists in the social field is presented, which made it possible to determine important influencing factors that ensure the development of their readiness to work with children with special educational needs in an inclusive educational environment: practice with the specified category of clients; development of competencies in providing social assistance to children with special educational needs and their environment; formation of the ability to emotional self-management; familiarization with the foreign experience of organizing an inclusive educational space during an internship or studying under international academic mobility programs.
Опис
Ключові слова
соціальна галузь, соціальна інклюзія, соціальна підтримка, соціальна робота, діти з особливими освітніми потребами, social sector, social inclusion, social support, social work, children with special educational needs
Цитування
Костіна В. В. Соціальна інклюзія в Україні: імплементація закордонного досвіду та особливості підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі / В. В. Костіна, Л. І. Смеречак // Correction and rehabilitation innovations: implementation of European experience : Scientific monograph. – Riga : Baltija Publishing, 2023. – Pp. 132–155.