Національно-культурні особливості фразеологічних одиниць із компонентом-назвою предметів побуту в англійській та українській мовах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто національно-культурні особливості англійських та українських фразеологізмів із назвами предметів побуту. З’ясовано, що етнокультурна своєрідність виявляється передусім на рівні семантики фразеологічних одиниць, що пов’язана з економікою, культурою, способом життя, традиціями та світоглядом певного народу. The article deals with national and cultural characteristics of English and Ukrainian idioms with the names of household items. It has been found that the distinctive ethnocultural features are mostly manifested in the semantics of the phraseological units related to the economy, culture, way of living, traditions, and world view of a particular nation.
Опис
Ключові слова
фразеологічна одиниця, фразеологізм, етнокультурні особливості, семантика, назви предметів побуту, phraseological unit, idiom, ethnocultural features, semantics, names of household items
Цитування
Козакова М. Національно-культурні особливості фразеологічних одиниць із компонентом-назвою предметів побуту в англійській та українській мовах / М. Козакова // Актуальні проблеми іноземної філології і лінгводидактики [Електронне видання] : зб. наук. ст. здобувачів вищої освіти ф-ту інозем. філології Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди / Харків. нац. пед.ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. В. Подуфалова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – Вип. 4. – С. 147–151.