Рудольф Штайнер у світовому освітньо-культурному просторі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-05-17
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, «Смугаста типографія»
Анотація
Проаналізовано життєвий і творчий шлях Р. Штайнера, автора значних праць із філософії, гносеології; засновника духовно-наукового людинознавства (антропософії) як фундаменту для розвитку різних галузей знання й людської діяльності (медицини, фармацевтики, лікувальної педагогіки, архітектури, соціології, екологічного сільського господарства, театрального мистецтва та ін.). Особливу увагу приділено втіленню антропософських імпульсів у освіту – заснуванню й діяльності вальдорфських дитячих садків і шкіл. Проанализированы жизненный и творческий путь Р. Штайнера, автора значительных работ по философии, гносеологии; основателя духовно-научного человекознания (антропософии) как фундамента для развития различных отраслей знания и человеческой деятельности (медицины, фармацевтики, лечебной педагогики, архитектуры, социологии, экологического сельского хозяйства, театрального искусства и др.). Особое внимание уделено воплощению антропософских импульсов в образование – основанию и деятельности вальдорфских детских садов и школ. It is analyzed the life and career of R. Shtainer, the author of important works on philosophy, epistemology; founder of the spiritual and scientific Humanities (anthroposophy) as the foundation for the development of different areas of knowledge and human activities (medicine, pharmacy, medical pedagogy, architecture, sociology, ecological agriculture, theater, etc.). Particular attention is given to translate the anthroposophic pulses in education – the basement and development of the Waldorf kindergartens and schools.
Опис
Ключові слова
Штайнер Р., антропософія, вальдорфська педагогіка, Штайнер Р., антропософия, вальдорфская педагогика, Shtainer R., anthroposophy, Waldorf education
Цитування
Іонова О. М. Рудольф Штайнер у світовому освітньо-культурному просторі / О. М. Іонова // Вища і середня школа в умовах сучасних викликів : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 17 трав. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Xарків : Смугаста типографія, 2016. – С. 49–55.