Концепт СВОБОДА як базовий концепт американської лінгвокультури

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто концепт як цілісне ментальне утворення, що формується під впливом особистого та народного досвіду. Він складається з низки компонентів, що дозволяють сформувати окремі особливості менталітету. Сутність концепту «Свобода» вдало розкривається в індивідуально-авторській картині світу Сьюзен Колінз. Трилогія «Голодні ігри» надає цілісний образ фізичної, інтелектуальної, моральної, політичної та внутрішньої свободи, що сформувався на розумінні американським народом цього явища. В статье рассмотрен концепт как целостное ментальное образование, которое формируется под влиянием личного и народного опыта. Он состоит из ряда компонентов, позволяющих сформировать отдельные особенности менталитета. Сущность концепта «Свобода» удачно раскрывается в индивидуально-авторской картине мира Сьюзен Коллинз. Трилогия «Голодные игры» предоставляет целостный образ физической, интеллектуальной, нравственной, политической и внутренней свободы, сформировавшийся на понимании американским народом этого явления. The article considers the concept as a holistic mental formation, which is formed under the influence of personal and folk experience. It consists of a number of components that allow the formation of individual features of mentality. The essence of the concept "Freedom" is successfully revealed in the individual-author's picture of the world by Susan Collins. The Hunger Games trilogy provides a holistic image of physical, intellectual, moral, political and inner freedom, shaped by the American people's understanding of this phenomenon.
Опис
Ключові слова
концепт, лінгвокультура, американська культура, студентські роботи, лингвокультура, американская культура, студенческие работы, concept, linguoculture, American culture, student works
Цитування
Кільяченко А. Концепт СВОБОДА як базовий концепт американської лінгвокультури / А. Кільяченко // Матеріали ІІ студентської науково-практичної конференції, присвяченої Міжнародному дню студента, Харків, 15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 41.