The phenomenon of a future teacher’s scientific-research culture under the new socio-cultural conditions

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Universidad de Granada
Анотація
The article reveals the essence of a future teacher’s scientific-research culture on the basis of polyparadigmal approach. It enabled to outline the features of functioning and development of this personal phenomenon in a multidimensional socio-cultural scientific and educational environment cohesively and systematically basing it on multidisciplinary strategies. It is concluded that the formation of a future teacher’s scientific-research culture will ensure rapid reaction to the conditions and requirements of pedagogical science, the high level of “metaknowledge” and “metaskills”, the achievement of which takes place in the process of mastering various scientific methods, the rapid adaptation under the conditions of frequent changes in scientific paradigms, finding fundamentally new ways of solving scientific problems. This can be achieved owing to mastering professional personal qualities (theoretical thinking, scientific style of thinking, methodological consciousness, self-awareness) and technological mechanism of scientific-research activity on the integrative basis. У статті розкривається сутність науково-дослідницької культури майбутнього вчителя на основі поліпарадигмального підходу. Це дозволило окреслити особливості функціонування та розвитку цього феномену в багатовимірному соціокультурному науково-освітньому середовищі, систематично спираючись на мультидисциплінарні стратегії. Зроблено висновок, що формування науково-дослідницької культури майбутнього вчителя забезпечить швидке реагування на умови та вимоги педагогічної науки, високий рівень «метазнань» і «метаумінь», досягнення яких відбувається в процесі оволодіння різноманітними науковими методами, оперативну адаптацію в умовах частої зміни наукових парадигм, знаходження принципово нових шляхів вирішення наукових проблем. Цього можна досягти завдяки оволодінню професійними якостями особистості (теоретичне мислення, науковий стиль мислення, методологічна свідомість, самосвідомість) і технологічним механізмом науково-дослідної діяльності на інтеграційній основі.
Опис
Ключові слова
science, higher education, a future teacher’s scientific research culture, a technologicalmechanism of scientific research activity, scientific and pedagogical research, theoretical thinking, scientific style of thinking, general scientific values, humanistic values, наука, вища освіта, науково-дослідницька культура майбутнього вчителя, технологічний механізм науково-дослідницької діяльності, науково-педагогічне дослідження, теоретичне мислення, науковий стиль мислення, загальнонаукові цінності., гуманістичні цінності.
Цитування
Tusheva V. The phenomenon of a future teacher’s scientific-research culture under the new socio-cultural conditions / V. Tushevа // Journal for Educators, Teachers and Trainers. – 2021. – Vol. 12 (1). – Р. 147–153.