Особливості естетичного сприйняття художніх образів (на прикладі творів образотворчого мистецтва)

dc.contributor.authorПономарьова, В. В.
dc.date.accessioned2023-02-13T08:41:38Z
dc.date.available2023-02-13T08:41:38Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractЕстетичне сприйняття є складним цілісним психічним процесом, спрямованим на сприйняття оточуючої дійсності, надання їй емоційної оцінки з метою подальшої практичної реалізації естетичних образів, що виникли в процесі перцепції та емоційного відображення. Психологічна структура естетичного сприйняття містить здатність до чуття форми, синестезію та емоційність естетичного сприйняття. Естетичні здібності є індивідуально-психологічними властивості особистості, які забезпечують продуктивність та ефективність здійснення діяльності певного виду (музичну, музично-рухову, художню, словесну або іншу) на засадах естетики, прагнення сприймати, підтримувати, оцінювати, створювати нові естетичні цінності у даному виді діяльності. Рівень естетичних здібностей є чинником специфіки прояву естетичного сприйняття. Предметне художнє мистецтво загалом оцінюється вище, крім того як більш складне, впорядковане, утім сила збудження, потенціал впливу образу вищий тим більше, чим більш абстрактним виявляється образотворче мистецтво. Оцінка художніх творів мистецтва особами з низьким рівнем розвитку естетичних здібностей спирається суто на емоційно-інтуїтивному сприйнятті естетичного об’єкту та його оцінки на рівні категорій «приємно»-«неприємно», «подобається»-«не подобається». Оцінка художніх творів особами з середнім рівнем розвитку естетичних здібностей може бути представлена як процес емоційно-інтуїтивної оцінки об’єкту з подальшим співставленням їх з загальноприйнятими в суспільстві. Оцінка художніх творів мистецтва особистістю з високим рівнем естетичних здібностей представляє складний процес поєднання емоційно-інтуїтивної оцінки об’єкту, співставлення сприйнятих образів з еталонами власного естетичного смаку та співвідношення їх з загальноприйнятими в суспільстві. Aesthetic perception is a complex holistic mental process aimed at perceiving the surrounding reality, providing it with an emotional assessment for the purpose of further practical implementation of aesthetic images that arose in the process of perception and emotional reflection. The psychological structure of aesthetic perception includes the ability to sense form, synesthesia, and emotionality of aesthetic perception. Aesthetic abilities are individual and psychological properties of a person that ensure the productivity and effectiveness of a certain type of activity (musical, musical-movement, artistic, verbal or other) based on aesthetics, the desire to perceive, support, evaluate, create new aesthetic values in this type of activity. The level of aesthetic abilities is a factor in the specificity of the manifestation of aesthetic perception. Subjective fine art is generally rated higher, besides being more complex, orderly, however, the power of excitement, the potential for the impact of the image is higher, the more abstract the fine art turns out to be. The evaluation of works of art by persons with a low level of development of aesthetic abilities is based purely on the emotional and intuitive perception of the aesthetic object and its evaluation at the level of the categories "pleasant" - "unpleasant", "like" - "dislike". The assessment of works of art by persons with an average level of development of aesthetic abilities can be presented as a process of emotional and intuitive assessment of the object, followed by their comparison with those generally accepted in society. Evaluation of works of art by a person with a high level of aesthetic abilities is a complex process of combining emotional and intuitive evaluation of the object, comparison of perceived images with the standards of one's own aesthetic taste and their comparison with those generally accepted in society.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationПономарьова В. В. Особливості естетичного сприйняття художніх образів (на прикладі творів образотворчого мистецтва) : спец. 053 Психологія / В. В. Пономарьова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 72 с.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/9944
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectестетичне сприйняттяuk_UA.UTF-8
dc.subjectестетичні здібностіuk_UA.UTF-8
dc.subjectсприйняття творів образотворчого мистецтваuk_UA.UTF-8
dc.subjectсемантичний диференціалuk_UA.UTF-8
dc.subjectтест естетичних здібностейuk_UA.UTF-8
dc.subjectaesthetic perceptionuk_UA.UTF-8
dc.subjectaesthetic abilitiesuk_UA.UTF-8
dc.subjectperception of works of fine artuk_UA.UTF-8
dc.subjectsemantic differentialuk_UA.UTF-8
dc.subjecttest of aesthetic abilitiesuk_UA.UTF-8
dc.titleОсобливості естетичного сприйняття художніх образів (на прикладі творів образотворчого мистецтва)uk_UA.UTF-8
dc.title.alternativePeculiarities of aesthetic perception of artistic images (on the example of works of fine art)uk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції