Моральне виховання молодших школярів в умовах воєнного стану: провідні ідеї та сучасні підходи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто виховання моральності дітей молодшого шкільного віку в часи військової агресії з боку РФ. Однак попри нелегкі місяці протистояння українці не лише не втратили бойового духу і прагнення перемогти, а й потроїли це бажання. З упевненістю можна сказати, що саме зараз почало формуватися громадянське суспільство, а патріотизм перейшов із декларативної категорії в якісно нову – осмислену. Українці по всьому світу стали гуртуватися для спільної боротьби, допомагати Збройним силам України, підтримувати українське виробництво, нових смислів набуло волонтерство. Саме в цих умовах намітилися нові тенденції морального виховання молодої генерації українського народу – формування патріотизму стійких українських світоглядних позицій, вивчення історичної і культурної спадщини, звернення до традицій, звичаїв, обрядів, національного одягу, пісень. The article deals with the education of morality of primary school children in times of military aggression by the Russian Federation. However, despite the difficult months of confrontation, Ukrainians not only did not lose fighting spirit and desire to win, but also tripled this desire. With confidence we can say that it is now that civil society has begun to form, and patriotism has moved from a declarative category to a qualitatively new – meaningful. Ukrainians around the world began to unite for a common struggle, to help Armed Forces of Ukraine, to support Ukrainian production, new meanings volunteering acquired new meanings. It was in these conditions that new trends in the moral education of the young generation of the Ukrainian people – the formation of patriotism stable Ukrainian worldview positions, the study of historical and cultural heritage, appealing to traditions, customs, rituals, national clothes songs.
Опис
Ключові слова
моральне виховання, воєннй стан, діти молодшого шкільного віку, moral education, martial law, children of primary school age
Цитування
Жуковська І. Моральне виховання молодших школярів в умовах воєнного стану: провідні ідеї та сучасні підходи / І. Жуковська // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти другого року навчання ф-ту початк. навчання, Харків, 11 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 14.