НАВЧАННЯ ВОКАЛУ: ПОЄДНАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ ТРАДИЦІЙ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розкрито проблему впливу європейських вокальних традицій на розвиток сучасних вокальних шкіл КНР. З цих позицій проаналізовано організацію та зміст підготовки вчителів музики як вокалістів у Китайській Народній Республіці. Показано, що в галузі навчання вокалу та підготовки вокалістів мала значення суперечка, яка відбувалася між прибічниками бельканто та китайської народної музики, які висловлювали різні думки. Поворотним пунктом в історії вокальної освіти в Китайській Народній Республіці стала Національна вокальна методична конференція, що відбулася у Пекіні в 1957 році, учасники якої прагнули знайти гармонійну інтеграцію західних і східних шкіл співу. Визначено, що дослідження організації та змісту вокальної освіти в Китайській Народній Республіці потребують звернення уваги до фонетики та орфоепії китайської мови. Це посилюється тим фактом, що китайська мова та її діалекти є тональними мовами, де тон і якість голосу є ключовими характеристиками місцевості та регіону. Таким чином, окрім драматичного ефекту та функцій посилення емоцій, якість голосу та тембру є маркерами соціальної, етнічної, регіональної та музичної ідентичності у КНР. Показано, що у художньому вираженні китайська вокальна музика увібрала суть західної вокальної музики. У співочому голосі було реалізовано нове звучання, що грунтувалося на засвоєнні запозиченого поняття «висоти звуку» (вокальної позиції) із західної вокальної музики. Визначено, що інтеграція східної та західної співацьких шкіл так і не відбулася в організації та змісті процесу вокального навчання в КНР. На сьогоднішній день це питання не вирішене, і його коріння сягає ідеологічних засад китайської держави і суспільства. У навчальних закладах КНР також не вистачає професійних викладачів, що призводить до низької обізнаності китайської молоді з історію європейської музики. Зроблено аналіз навчальних планів з підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва Коледжу мистецтв Університету Цзінганшань. Показано, що на заняття сольним співом в китайських університетах відводиться одна година на тиждень, тому робота викладача є неефективною. Крім того, в КНР немає професії концертмейстера, а вчителі самі супроводжують спів учнів на уроках, що ще більше ускладнює навчання як для викладачів, так і для студентів. The article reveals the problem of the influence of European vocal traditions on the development of modern vocal schools of the People’s Republic of China. From these positions, the organization and content of the training of music teachers as vocalists in the People’s Republic of China was analyzed. It is shown that in the field of vocal education and training of vocalists, the controversy that took place between supporters of bel canto and Chinese folk music, who expressed different opinions, was important. A turning point in the history of vocal education in the People’s Republic of China was the National Vocal Methodical Conference held in Beijing in 1957, the participants of which sought to find a harmonious integration of Western and Eastern schools of singing. It was determined that the study of the organization and content of vocal education in the People’s Republic of China requires paying attention to the phonetics and orthography of the Chinese language. This is compounded by the fact that Chinese and its dialects are tonal languages, where tone and voice quality are key characteristics of locale and region. Thus, in addition to dramatic effect and emotion-enhancing functions, voice quality and timbre are markers of social, ethnic, regional, and musical identity in the PRC. It is shown that Chinese vocal music absorbed the essence of Western vocal music in its artistic expression. A new sound was realized in the singing voice, which was based on the assimilation of the borrowed concept of "pitch" (vocal position) from Western vocal music. It was determined that the integration of Eastern and Western singing schools did not take place in the organization and content of the process of vocal training in the People’s Republic of China. To date, this issue has not been resolved, and its roots go back to the ideological foundations of the Chinese state and society. There is also a lack of professional teachers in the educational institutions of the PRC, which leads to a low awareness of the history of European music among Chinese youth. An analysis of curricula for the training of future music teachers of the College of Arts of Jingganshan University was made. It is shown that one hour a week is allocated to solo singing classes in Chinese universities, so the teacher’s work is ineffective. In addition, there is no concertmaster profession in the PRC, and teachers themselves accompany the singing of students in lessons, which makes learning even more difficult for both teachers and students.
Опис
Ключові слова
вокальна підготовка, вчителі музичного мистецтва, навчальні плани, західна вокальна традиція, китайська народна традиція, vocal training, music teachers, curricula, Western vocal tradition, Chinese folk tradition
Цитування
Ян Цзянін. Навчання вокалу: поєднання європейської та китайської народної традицій / Ян Цзянін // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – Вип. 59. – С. 137–146.