Особливості формування екологічної грамотності молодших школярів на уроках природознавства

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах розглянуто особливості формування екологічної грамотності молодших школярів на уроках природознавства. Екологічна грамотність молодших школярів формується в процесі навчання, виховання та спілкування. У школі екологічна грамотність формується в рамках освітнього процесу, в тому числі на уроках природознавства, екології, технології. Зауважено, що формування екологічної грамотності молодших школярів є важливим завданням, яке сприяє їхньому особистісному розвитку і становленню відповідальної громадянської позиції. The theses consider the peculiarities of the formation of environmental literacy of younger schoolchildren in science lessons. Environmental literacy of younger schoolchildren is formed in the process of learning, education and communication. At school, environmental literacy is formed as part of the educational process, including in the lessons of natural science, ecology, and technology. It was noted that the formation of environmental literacy of younger schoolchildren is important a task that contributes to their personal development and the establishment of a responsible civic position.
Опис
Ключові слова
початкова школа, екологічна грамотність, екологічна освіта, магістерські роботи, Elementary School, environmental literacy, environmental education, master's work
Цитування
Попова О. Особливості формування екологічної грамотності молодших школярів на уроках природознавства / О. Попова // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 5 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2023. – С. 31.