ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНА ЧОЛОВІКА ТА ЖІНКИ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ ОДНІЄЮ СІМ’ЄЮ БЕЗ РЕЄСТРАЦІЇ ШЛЮБУ: ПРОБЛЕМИ ПРЕЗУМПЦІЇ СПІЛЬНОЇ СУМІСНОЇ ВЛАСНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Метою наукової статті є аналіз проблем, пов’язаних зі застосуванням зумпції спільної сумісної власності до майнових відносин жінки та чоловіка, які мешкають однією сім’єю без реєстрації шлюбу з метою вдосконалення правового регулювання цієї сфери. Матеріал: під час дослідження акцентовано увагу на тому, що зміст сімейних стосунків, які складаються між чоловіком та жінкою в шлюбі не відрізняються від сімейних стосунків осіб, які перебувають у фактичних шлюбних відносинах. Єдиною відмінністю між ними є факт державної реєстрації. Відсутність державної реєстрації фактичних шлюбних стосунків є причиною виникнення в суб’єктів цих стосунків значної частини проблем. Аналіз судової практики дозволів виокремити такі проблеми: визначення терміну, з якого на майно, яке набуте такими особами, розповсюджується режим спільної сумісної власності; застосування гарантій захисту прав одного з фактичних членів подружжя від недобросовісних дій титульного власника щодо розпорядження спільним майном без згоди тощо. Звернено увагу на суперечливість сформованої практики Верховного Суду щодо встановлення факту співмешкання однією сім’єю та визнання права спільної сумісної власності на майно, яке набуте особами під час перебування у фактичних шлюбних відносинах, розповсюджується виключно на майбутні стосунки та не має зворотної сили. Автор статті дійшов висновку, що в процесі реформування цивільного законодавства необхідно запропонувати жінці та чоловіку, які мешкають однією сім’єю без реєстрації шлюбу, способи оформлення таких стосунків (подання спільної заяви, спільне заповнення анкети тощо) з занесенням відомостей про сімейний стан таких осіб до реєстру. The purpose of the scientific article is to analyze the problems associated with the use of the presumption of joint ownership of property relations and men with woman without marriage registration with the improvement of the theory of legal regulation of this area. Material: the study focused on the fact that the essence of family relations, which are between a man and a married woman, do not differ in any way from the family relations of persons who are in actual marital relations. The only difference between them is the fact of state registration. The lack of state registration of actual marriage relations is the reason for the emergence of a number of problems among the subjects of such relations. The analysis of judicial practice allowed a number of the most common problems associated with the spread of the presumption of common ownership: determining the day from which the general regime of common ownership for property acquired by persons; application of guarantee protection of the rights of one of the actual spouses from the unfair actions of the personal owner. Attention is drawn to the controversial nature of the practice of the Supreme Court that the establishment of the fact of one family and the recognition of the right of common joint ownership of property acquired by persons during their stay in actual marriage relations applies exclusively to future relationships and does not have retroactive effect. The author of the article came to the conclusion that in the process of reforming civil legislation it is necessary to offer a woman and a man who live alone without marriage registration, ways of formalizing relations with entering information about the marital status of such persons in the Register (filing a joint application, jointly filling out a questionnaire and etc.).
Опис
Ключові слова
фактичні шлюбні відносини, презумпція спільної сумісної власності, договір про спільне проживання, захист права власності, actual marriage relations, presumption of joint ownership, joint agreement, protection of property rights
Цитування
Пономаренко О. М. Правовий режим майна чоловіка та жінки, які проживають однією сім'єю без реестрації шлюбу: проблеми презумпції спільної сумісної власності / О. М. Пономаренко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : Право. – Харків, 2021. – Вип. 33. – С. 68–79.