МЕТОДИКА НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТУРИСТИЧНО-КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-24
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Анотація
В статті розглянуто навчання студентів методики туристичної та краєзнавчої роботи з дітьми. Участь у поході допоможе вчителю ефективно формувати дитячий колектив, допоможе дітям фізично розвиватися, пізнавати навколишній світ, набувати необхідних життєвих навичок. Визначено можливості підготовки студентів педагогічних спеціальностей під час проходження ними курсу “Фізичне виховання” в університеті основам туристично-краєзнавчої роботи з дітьми. The article deals with the training of students methods of tourist and local history work with children. Participation in hike will help the teacher to effectively form a children's team, help children physically develop, learn about the world around them, acquire the necessary life skills. The possibilities of training students of pedagogical specialties during their course "Physical Education" at the the basics of tourism and local history work with children.
Опис
Ключові слова
методика навчання, туристично-краєзнавча робота, фізичне виховання, оздоровчі табори, teaching methods, tourism and local history work, physical education, health camps
Цитування
Шип Н. Є. Методика навчання студентів педагогічних спеціальностей туристично-краєзнавчої роботи / Н. Є. Шип // Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та туристично-краєзнавчої і фізкультурно-оздоровчої роботи : зб. наук. пр. за матеріалами І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., Глухів, 24 листоп. 2022 р. / Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженка. – Глухів, 2022. – С. 358–361.