ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО ТА ЇХ АКТУАЛЬНІСТЬ ДЛЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-09-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка
Анотація
У публікації проаналізовано актуальність педагогічних ідей В. О. Сухомлинського, який присвятив своє життя освіті і розвитку дітей. Він був вчителем, директором школи, до якого ставилися з повагою та любов’ю. Педагог відомий своїм глибоким підходом до виховання дітей. Його увага була сконцентрована на гармонійному розвитку особистості, вихованні моральних цінностей, індивідуальному підході до кожної дитини, і розвитку дитячого творчого потенціалу. Зазначено, що його ідеї актуальні навіть зараз, в часи дистанційного та змішаного навчання. В. О. Сухомлинський стверджував, що педагог має досконало знати внутрішній світ свого учня, його переживання, його мотивацію. Батьки мають брати значну участь в процесі виховання дітей, адже дитячий егоїзм, жорстокість, хамство та інші негативні якості породжуються вадами сімейного виховання. The publication analyzes the relevance of the pedagogical ideas of V. O. Sukhomlynskyi, who devoted his life to the education and development of children. He was a teacher, a school principal, who was treated with respect and love. The teacher is known for his deep approach to raising children. His attention was focused on the harmonious development of the personality, the education of moral values, an individual approach to each child, and the development children's creative potential. It is noted that his ideas are relevant even now, in the times of distance and mixed education. V. O. Sukhomlynskyi claimed that a teacher should know the inner world of his student perfectly, his experiences, his motivation. Parents should take a significant part in the process of raising children, because children's selfishness, cruelty, rudeness and other negative qualities are caused by defects in family upbringing.
Опис
Ключові слова
освітній процес, педагогічна спадщина, Сухомлинський В. О., аспірантські роботи, educational process, pedagogical heritage, V. O. Sukhomlynskyi, postgraduate works
Цитування
Гончаренко М. В. Педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського та їх актуальність для сучасної освіти / М. В. Гончаренко // Творча спадщина В. О. Сухомлинського у контексті викликів воєнного часу : зб. тез Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. з міжнар. участю, присвяч. 105-й річниці від дня народж. В. О. Сухомлинського, Кропивницький, 27 верес. 2023 р. – Кропивницький, 2023. – С. 176–178.