Формування навичок саморегуляції та самоконтролю молодших школярів із затримкою психічного розвитку при опануванні ними писемним мовленням

Немає доступних мініатюр
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі здійснено теоретичний аналіз проблеми формування навичок саморегуляції та самоконтролю молодших школярів із затримкою психічного розвитку. Розкрито сутність впливу навичок саморегуляції та самоконтролю на процес опанування писемним мовленням дітей із ЗПР. Розглянуто самоконтроль як один з провідних компонентів навчальної діяльності молодших школярів. Визначено компоненти, критерії, показники та рівні сформованості навичок саморегуляції та самоконтролю у молодших школярів із ЗПР. Розроблено рекомендації корекційно-розвиткової роботи щодо формування навичок саморегуляції та самоконтролю. In the qualification work, a theoretical analysis of the problem of forming self-regulation and self-control skills of primary schoolchildren with delayed mental development was carried out. The essence of the influence of self-regulation and self-control skills on the process of mastering written speech by children with learning disabilities is revealed. Self-control is considered as one of the leading components of educational activity of primary schoolchildren. The components, criteria, indicators and levels of forming self-regulation and self-control skills of primary schoolchildren with special needs are determined. Recommendations for corrective and developmental work on the formation of self-regulation and self-control skills have been worked out.
Опис
Ключові слова
саморегуляція, самоконтроль, увага, писемне мовлення, діти із затримкою психічного розвитку, self-regulation, self-control, attention, written speech, children with mental retardation
Цитування
Романова Н. Ю. Формування навичок саморегуляції та самоконтролю молодших школярів із затримкою психічного розвитку при опануванні ними писемним мовленням: кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / Н. Ю. Романова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. здоров’я людини, реабілітології і спец. психології. – Харків, 2022. – 64 с. : дод.
Колекції