ДОКОРІННІ ЗМІНИ В ПРОФІЛАКТИЦІ ТРАВМАТИЗМУ ПРИ ПАДІННІ У СПОРТСМЕНІВ З ДЖИУ ДЖИТСУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
На сьогодні, найактуальнішою проблемою в спорті є профілактика травматизму. Більше усього спортсмени травмуються при падінні, під час змагань і тренувань. Також дуже часто травмуються і пересічні громадяни при падінні, у повсякденному житті. Розглядається питання, що стосується умовних рефлексів людини, які, з часом, стають стійкими умовними рефлексами, і які можуть призвести до травмування, з певних обставин. Щоб зменшити травмування при падінні, пропонується ввести корективи в тренувальний процес. Треба навчитися падати так, щоб коли доведеться потрапити у таку ситуацію, спортсмен міг з неї вийти цілим і неушкодженим. У цій роботі ми пробуємо знайти саме найвигідніше рішення при падінні, таке рішення, щоб воно було нетравматичне, та з часом засвоїти корисні навички до автоматизму. Практична значущість роботи пов’язана з впровадженням в тренувальний процес нового підходу до вивчення самострахування, яке повинно убезпечити від травмування на тренуваннях та змаганнях з джиу джитсу, та і в інших видах спорту, і навіть буде корисною для вивчення просто пересічними людьми. Результати дослідження. Дослідження роводилося на базі спортивного клубу «FOXSCHOOL» м. Харкова та на базі Центру олімпійської підготовки у Конча-Заспа у період з квітня по жовтень 2023 року. У роботі обґрунтовується необхідність змін в тренувальному процесі, аби зменшити травмування. Наводяться декілька різних видів самострахування спортсменів, пов’язаних зі спортивними одноборствами. Описуються проведені три наукових експерименти, аналізуються та обговорюються результати даних експериментів. Для доказової бази задіється розрахунок U-статистики Манна Уітні та t-статистики Стьюдента. Пропонуються докорінні зміни в підготовці спортсменів в тому, що стосується екстремальних падінь на змаганнях і тренуваннях, та і пересічних людей, якщо трапилося з ними якесь падіння в їхньому повсякденному житті. Висновки: 1. Заміна перекиду через голову на перевертання через плече - це перший етап спортсмена до більш небезпечного, а значить і довговічного життя в спорті. Ця заміна, одного перевертання на інше, - є зміною одного стійкого умовного рефлексу на інший, який може врятувати здоров’я падаючої людини, і навіть життя. Набуття умовного рефлексу в перевертанні через плече - є тільки початком в навчанні самострахування на змаганнях, та під час тренувань, але він найважливіший. Дуже багато залежить від першого кроку. Якщо цей етап буде засвоєно на відмінно, і спортсмен не зупиниться на цьому, а піде далі шляхом удосконалення самострахування, то йому завжди його вміння правильно падати згодяться на змаганнях, та й після того, як він залише спорт. 2. Рекомендується усім людям на нашій планеті, не тільки спортсменам, застосовувати описані вище «перевертання через плече» та «перевертання через лопатку» в повсякденному житті, наприклад, доповнити ним ранкову гімнастику. Від цього буде тільки подвійна користь – по-перше, це самомасаж, а по-друге, якщо вам колись доведеться падати, то це вміння, якому ви з часом навчитеся, збереже ваше здоров`я. The work is devoted to the actual problem of injury prevention in the event of a fall, of athletes, during competitions and training, and of humanity as a whole, in everyday life. The article deals with the issue of conditioned reflexes of a person, which, over time, become persistent conditioned reflexes, and which can lead to injury under certain circumstances. To reduce injury during a fall, it is suggested to make adjustments to the training process. It is necessary to learn to fall in such a way that when it is necessary to get into such a situation, the athlete can get out of it whole and unharmed. In this work, we try to find the most beneficial solution for falling, such a solution that it is non-traumatic, and over time learn useful skills to automaticity. The practical significance of the work is related to the introduction of a new approach to the study of self-insurance into the training process, which should protect against injury during training and competitions in jiu-jitsu, as well as in other sports, and will even be useful for learning by ordinary people. Research results. The study was conducted on the basis of the sports club "FOXSCHOOL" in Kharkiv and on the basis of the Olympic Training Center in Koncha-Zaspa in the period from April to October 2023. The work substantiates the need for changes in the training process in order to reduce injuries. There are several different types of self-insurance for athletes related to sports competitions. The conducted three scientific experiments are described, the results of these experiments are analyzed and discussed. The Mann-Whitney Ustatistic and the Student's t-statistic are used for the evidence base. Fundamental changes are proposed in the training of athletes in terms of extreme falls in competition and training, and also of ordinary people, if any fall happened to them in their everyday life. Conclusions: 1. This is the first stage of an athlete to a more dangerous, and therefore longlasting life in sports, and especially in jiu-jitsu. Although this is only the beginning of learning self-insurance at competitions and during training, it is the most important. A lot depends on the first step. "As the ship sails, so will it." If this stage is mastered perfectly, and the athlete does not stop there, but goes further by improving self-insurance, then his skills will always suit him in competitions, and even after he leaves the sport. 2. It is recommended that all people on our planet, not only athletes, use the above-described "roll over the shoulder" and "roll over the scapula" in everyday life, for example, supplement it with morning gymnastics. There will be only two benefits from this - firstly, it is a self-massage, and secondly, if you ever have to fall, then this skill, which you will learn over time, will save your health.
Опис
Ключові слова
травма, травматизм, профілактика, спорт, самострахування, тренування, змагання, trauma, injury, prevention, sport, self-insurance, training, competition
Цитування
Ісічко В. Г. Докорінні зміни в профілактиці травматизму при падінні у спортсменів з джиу джитсу : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 017 Фізична культура і спорт / В. Г. Ісічко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. спорт.-пед. дисциплін і фітнесу. – Харків, 2023. – 57 с. : табл.
Колекції