НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ З ВИКОРИСТАННЯ ЛОГОРИТМІЧНИХ ТА РУХЛИВИХ ІГОР

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В дaній статті розглянуто змістовні аспекти логоритміки, спрямовані на подолання мовних порушень, за допомогою різноманітних ігрових методик, систематизованих рухових вправ, немовних функцій у поєднанні зі словом і музикою, використання різних видів ігор в логоритмічній роботі. Використання ігор має неоціненне значення для розвитку, навчання та виховання малюків. Oсвітньо-виховний процес стає цiкавим, різноманітним, пізнавальним та привабливим. Підібрано ігри для дітей з особливими освітніми потребами. В дaной статье рассмотрены содержательные аспекты логоритмики, целенаправленно на преодоление речевых нарушений, с помощью различных игровых методик, систематизированных двигательных упражнений, неречевых функций в сочетании со словом и музыкой, использование различных видов игр в логоритмической работе. Использование игр имеет неоценимое значение для развития, обучения и воспитания детей. Учебно-воспитательный процесс становится интересным, разнообразным, познавательным и привлекательным. Подобрано игры для детей с особыми образовательными потребностями. This article considers the substantive aspects of logarithmics, direction to overcome language disorders, using a variety of game techniques, systematized motor exercises, nonverbal functions in combination with the word and music. The use of different types of games in logarithmic work. The use of games is invaluable for development, learning and raising children. The educational process becomes interesting, diverse, informative and attractive. Selection of games for children with special education needs.
Опис
Ключові слова
логопедична ритміка, гра, ритмiчні ігри, особливі освітні потреби (ООП), ігрові заняття, магістерські роботи, логопедическая ритмика, игра, ритмические игры, особые образовательные потребности, игровые занятия, магистерские работы, speech therapy rhythmics, game, rhythmic games, special educational needs (SEN), game classes, master's work
Цитування
Шлапак О. В. Навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами з використання логоритмічних та рухливих ігор / О. В. Шлапак // Актуальні питання корекційної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.), Т. Ю. Маркіна, Л. Є. Перетяга]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 346–352.