Дослідження особливостей переживання травматичних подій: результати та перспективи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті досліджено виявлення особливостей психічного стану, які зазнали дії психотравмуючих факторів. В умовах сьогодення у нашій країні відбуваються події та глибокі зміни, які стосуються всіх сфер життя громадян та суспільства в цілому. Багато людей отримує психологічні травми а їхня психіка зазнає значних змін. Тому своєчасна діагностика наявності психологічних травм та їх наслідків, зокрема посттравматичних стресових розладів, є безперечно актуальним питанням, бо дозволяє не тільки виявляти проблему, але й вчасно на неї реагувати, проводячи відповідні заходи. The article investigates the identification of features of the mental state, which have been exposed to psychotraumatic factors. In today's conditions in our country there are events and profound changes that affect all spheres of life of citizens and society as a whole. Many people receive psychological trauma and their psyche undergoes significant changes. Therefore, timely diagnosis of psychological trauma and its consequences, in particular post-traumatic stress disorder, is undoubtedly an urgent issue, because it allows not only to identify the problem, but also to respond to it in time, taking appropriate measures.
Опис
Ключові слова
психологічна травма, стрес, інтрузія, psychological trauma, stress, intrusion
Цитування
Парфилко В. В. Дослідження особливостей переживання травматичних подій: результати та перспективи / В. В. Парфилко // Актуальні питання спеціальної, інклюзивної і здоров’язбережувальної освіти : зб. наук. пр. [матеріалів круглого столу 20 жовт. 2022 р.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків, 2022. – С. 137–140.