Особливості перекладу фінансово-економічних багатокомпонентних термінів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена розгляду способів перекладу багатокомпонентних фінансово-економічних термінів з англійської мови на українську. Вибір способу перекладу має враховувати декілька аспектів, а саме структуру терміна та зміст терміна. В результаті проведеного перекладацького аналізу зроблено висновок, що адекватний переклад багатокомпонентного терміна вимагає застосування граматичних та лексичних трансформацій. Це дозволяє враховувати типологічні відмінності двох мов, норми мови перекладу, а також передати зміст термінологічного словосполучення. The article is devoted to the ways of translating multicomponent financial and economic terms from English into Ukrainian. The choice of the translation method should take into account several aspects, namely the structure of the term and the meaning of the term. As a result of the translation analysis, it was concluded that an adequate translation of a multi-component term requires the use of grammatical and lexical transformations. This allows taking into account the typological differences of the two languages, the norms of the target language, as well as conveying the meaning of a terminological phrase.
Опис
Ключові слова
багатокомпонентний термін, фінансово-економічний термін, способи перекладу, структура терміна, лексичні та граматичні трансформації, multicomponent term,, financial and economic term, term structure, lexical and grammatical transformations
Цитування
Рожкова К. Особливості перекладу фінансово-економічних багатокомпонентних термінів / К. Рожкова // Актуальні проблеми іноземної філології і лінгводидактики [Електронне видання] : зб. наук. ст. здобувачів вищої освіти ф-ту інозем. філології Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди / Харків. нац. пед.ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. В. Подуфалова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – Вип. 4. – С. 236– 241.