Розвиток бондарства у селянських господарствах Росії як важливий напрямок модернізації народного господарства країни кінця ХVIIІ – початку ХХ століття

dc.contributor.authorТрубчанінов, М. А.
dc.date.accessioned2022-09-14T18:28:20Z
dc.date.available2022-09-14T18:28:20Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractУ статті досліджується складний процес розвитку бондарства в селянських господарствах Європейської Росії як важливий напрям модернізації народного господарства країни кінця XVIII – початку XX ст. й аналізуються основні етапи ринкової трансформації селянського бондарського виробництва, а також його географія, масштаби, динаміка розвитку та соціально-економічна організація. Особлива увага надається вивченню регіональних особливостей розвитку селянського бондарства, визначенню його місця і ролі в господарському комплексі сільського населення та в соціально-економічному просторі сільської території Європейської Росії. Проаналізовані основні етапи й напрямки організаційного та техніко-технологічного вдосконалення виробництва різних бондарних виробів, а також різноманітні новації українських селян-бондарів. Доводиться, що протягом кінця ХVIIІ – початку ХХ ст. селянське бондарство належало до провідних галузей народного господарства Росії и задовольняло майже всі потреби її населення в різноманітних бондарських виробах. Організація бондарства в багатьох селянських господарствах Європейської Росії сприяла подальшому розвиткові продуктивних сил села, підвищенню його економічного потенціалу, а також поліпшенню житлових, комунально-побутових і соціально-культурних умов життя сільського населення. Розглянута можливість використання в сучасному селі народних виробничих традицій, накопичених протягом кінця XVIII – початку XX ст. у сфері бондарних промислів. Автором зроблена спроба здійснити новий підхід до вивчення обраної проблеми, запропоновано власний варіант розуміння місця і ролі селянського бондарства в розвитку окремих російських регіонів, виокремлено суттєві риси розвитку селянського бондарства в Росії, найбільш важливі з точки зору врахування можливостей їх використання на користь розвитку сучасних фермерських господарств. The article examines the complex process of cooperage development in the peasant farms of European Russia as an important direction of modernization of the national economy of the late XVIII - early XX centuries. The main stages of market transformation of peasant cooperage production, its geography, scale, dynamics of development and socio-economic organization are analyzed. Particular attention is paid to the study of all-Ukrainian and regional features of the development of peasant cooperage, determining its place and role in the economic complex of the rural population and in the socio-economic space of rural Russia. The main stages and directions of organizational and technical-technological improvement of production of various cooper products, as well as various innovations of Ukrainian peasants-coopers are analyzed. It is proved that during the late eighteenth - early twentieth century. The daily practical needs of the rural population of European Russia led to the massive development of subsidiary woodworking industries and crafts in peasant farms, among which cooperage stood out. During the period under study, peasant cooperage belonged to the leading branches of the Russian economy and met almost all the needs of its population in a variety of cooperage products. The organization of cooperage in many peasant farms of European Russia contributed to the further development of the productive forces of the village, increasing its economic potential, as well as improving housing, communal and socio-cultural living conditions of the peasant population. The possibility of using in the modern village of folk production traditions accumulated during the late XVIII - early XX centuries. in the field of cooperage. The author tries to implement a new approach to the study of the chosen problem, offers his own version of understanding the place and role of peasant cooperage in the development of individual Russian regions, highlights the essential features of peasant cooperage in Russia, the most important in terms of their use in favor of modern farms.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationТрубчанінов М. А. Розвиток бондарства у селянських господарствах Росії як важливий напрямок модернізації народного господарства країни кінця ХVIIІ – початку ХХ століття / М. А. Трубчанінов // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди]. Сер. : Історія та географія. – Харків : Колегіум, 2020. – Вип. 57. – С. 75–83.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/7887
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectбондарuk_UA.UTF-8
dc.subjectселянські підсобні промислиuk_UA.UTF-8
dc.subjectбондарюватиuk_UA.UTF-8
dc.subjectмодернізація народного господарстваuk_UA.UTF-8
dc.subjectселянська бондарняuk_UA.UTF-8
dc.subjectбондарський інструментарійuk_UA.UTF-8
dc.subjectсоціально-економічна організаціяuk_UA.UTF-8
dc.subjectсировинна база бондарстваuk_UA.UTF-8
dc.subjectcooperuk_UA.UTF-8
dc.subjectpeasant auxiliary tradesuk_UA.UTF-8
dc.subjectcooperageuk_UA.UTF-8
dc.subjectmodernization of the national economyuk_UA.UTF-8
dc.subjectpeasant cooperageuk_UA.UTF-8
dc.subjectcooperage toolsuk_UA.UTF-8
dc.subjectsocio-economic organizationuk_UA.UTF-8
dc.subjectraw material base of cooperageuk_UA.UTF-8
dc.titleРозвиток бондарства у селянських господарствах Росії як важливий напрямок модернізації народного господарства країни кінця ХVIIІ – початку ХХ століттяuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeThe development of cooperage in peasant farms of Russia as an important direction of modernization of the national economy of the country at the end of the 18th – beginning of the 20th centuryuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
znpkhnpu_ist_2020_57_14.pdf
Розмір:
382.56 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: