ПРИРОДА СМІХУ У ДИЛОГІЇ П. ЗАГРЕБЕЛЬНОГО «ЛЕВИНЕ СЕРЦЕ» ТА «ВИГНАННЯ З РАЮ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Статтю присвячено дослідженню природи сміху у «химерних» романах П. Загребельного «Левине серце» та «Вигнання з раю». Методи дослідження – загальнонауковий метод аналізу теоретико-методологічних джерел, культурно-історичний метод, елементи біографічного методу, а також системний підхід до аналізу художнього твору. Аналіз літературознавчих наукових праць дав можливість виявити основні засоби «химерності» в українській прозі, до яких належать сміх, народна фантастика, історичний колорит, а також визначити, що джерелом гумору у «химерному» романі є народна сміхова культура. Доведено, що сміх виступає у романах П. Загребельного універсальним життєствердним началом та світоглядною домінантою автора і героїв, а авторський гумористичний погляд на світ глибоко закорінений в українській сміховій культурі. Особливо цінним є твердження, що сміх у романах П. Загребельного має всі ознаки «карнавального сміху» (М. Бахтін), адже він є всенародним, універсальним та амбівалентним. Також у дослідженні наголошується на тому, що використання засобів іронії дає можливість письменнику в гумористичному ключі змалювати звичайне сільське життя, розкрити специфіку людських стосунків та особливості психології героїв. Особливу увагу закцентовано на аналізі образу автора оповідача, який наділений цілою низкою індивідуальних рис самого П. Загребельного. Ми відзначаємо, що образ автора змальовано в гумористичному ключі, що дає підстави визначати дилогію як «автопародію». Аналізуючи жіночі образи у тексті, ми відзначаємо, що письменник створює образ нової, сучасної самодостатньої жінки, яка, проте, не втрачає своєї жіночої привабливості. Визначено, що головні та другорядні персонажів дилогії змальовуються у традиціях народної сміхової культури та уособлюють у собі як позитивні, так і негативні риси людської вдачі. Також у статті ми зазначаємо, що на мовному рівні реалізація традицій народної сміхової культури відбувається через активне використання просторічної та розмовної лексики, прізвиськ, прислів’їв, приказок тощо. The article is devoted to the study of the nature of laughter in «whimsical» novels «The Lion’s Heart» and «Exile from Paradise» by P. Zagrebelny. The general scientifi c method of analysis of theoretical and methodological sources, cultural-historical method, elements of the biographical method, as well as a systematic approach to the analysis of the fi ction work were used in the research. The analysis of literary scientifi c works made it possible to identify the main means of « especially valuable whimsy» in Ukrainian prose, which include laughter, folk fi ction, historical color, as well as to determine that the source of humor in the «whimsical» novel is folk laughter culture.
Опис
Ключові слова
сміх, народна сміхова культура, «химерний» роман, гумор, іронія, laughter, folk laughter culture, «whimsical» novel, humor, irony
Цитування
Чередніченко О. А. Природа сміху у дилогії П. Загребельного "Левине серце" та "Вигнання з раю" / О. А. Чередніченко // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Літературознавство. – Харків, 2021. – Вип. 1 (97). – С. 171–189.