Розвиток комунікативних навичок дошкільників із помірними та тяжкими інтелектуальними порушеннями засобами альтернативної та додаткової комунікації

dc.contributor.authorАнтоненко, Є. Ф.
dc.date.accessioned2024-03-01T09:27:45Z
dc.date.available2024-03-01T09:27:45Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі досліджується проблема розвитку комунікативних навичок у дітей дошкільного віку з помірними та тяжкими інтелектуальними порушеннями. Обґрунтовується доцільність використання засобів альтернативної та додаткової комунікації як ефективного засобу корекційно-розвивальної роботи з розвитку комунікативних навичок у зазначеної категорії дітей. У теоретичній частині розкриваються сутність, структура і особливості розвитку комунікативних навичок дошкільників з порушеннями інтелектуального розвитку. Аналізуються можливості засобів альтернативної і додаткової комунікації у розвитку комунікативних навичок таких дітей. У дослідно-експериментальній частині описується зміст та ефективність впровадженої програми розвитку комунікативних навичок на основі застосування засобів альтернативної і додаткової комунікації. The qualification work explores the problem of developing communication skills in preschool children with moderate and severe intellectual disabilities. The expediency of using alternative and augmentative communication means as an effective means of correctional and developmental work on the development of communication skills in this category of children is substantiated. The theoretical part reveals the essence, structure and peculiarities of the development of communication skills of preschoolers with intellectual disabilities. The article analyses the possibilities of alternative and augmentative communication in the development of communication skills of such children. The experimental part describes the content and effectiveness of the implemented programme for the development of communication skills based on the use of alternative and augmentative communication.
dc.identifier.citationАнтоненко Є. Ф. Розвиток комунікативних навичок дошкільників із помірними та тяжкими інтелектуальними порушеннями засобами альтернативної та додаткової комунікації : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / Є. Ф. Антоненко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології. – Харків, 2024. – 67 с. : іл., табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14191
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectкомунікативні навички
dc.subjectальтернативна комунікація
dc.subjectдодаткова комунікація
dc.subjectдіти з порушеннями інтелектуального розвитку
dc.subjectcommunication skills
dc.subjectalternative communication
dc.subjectaugmentative communication
dc.subjectchildren with intellectual disabilities
dc.titleРозвиток комунікативних навичок дошкільників із помірними та тяжкими інтелектуальними порушеннями засобами альтернативної та додаткової комунікації
dc.title.alternativeDevelopment of communication skills of preschoolers with moderate and severe intellectual disabilities by means of alternative and augmentative communication
dc.typeOther
Файли
Колекції