Застосування інтерактивних технологій в освітньому процесі початкової школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто застосування інтерактивних технологій в освітньому процесі початкової школи. Інтерактивне навчання передбачає постійний взаємообмін, комунікативно-емоційний зв’язок, взаємодію в процесі засвоєння знань, набуття гнучких навичок і ключових компетентностей НУШ. Зазначено, що інтерактивні технології стали частиною продуктивного освітнього середовища початкової школи, оскільки залучають молодших школярів до співпраці, взаємного навчання, відкритого спілкування, створюють атмосферу загального успіху, чесного змагання і дозволяють реалізувати власні амбіції. The publication examines the use of interactive technologies in the educational process of primary school. Interactive learning involves constant exchange, communicative-emotional connection, interaction in the process of knowledge acquisition, acquisition of flexible skills and key competencies of NUS. It is noted that interactive technologies have become part of the productive educational environment of elementary school, as they involve younger students in cooperation, mutual learning, open communication, create an atmosphere of general success, fair competition and allow them to realize their own ambitions.
Опис
Ключові слова
інтерактивні технології, освітній процес, початкова школа, магістерські роботи, interactive technologies, educational process, elementary school, master's theses
Цитування
Бондаренко М. Застосування інтерактивних технологій в освітньому процесі початкової школи / М. Бондаренко // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 91.