ФОРМУВАННЯ МЕДІАОСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-06-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті досліджено проблема формування медіакомпетентності педагогів. Розкрито сутність поняття та складові. Розглянуто побудова та змістове наповнення модуля «Основи медіаосвіти» курсу «Інформаційно- педагогічні студії» для здобувачів другого (магістерського) рівня, у рамках освітніх програм яких відбувалася підготовка майбутніх учителів в ХНПУ імені Г. С. Сковороди у 2021-2022 навчальному році. The article examines the problem of media competence formation of teachers. The essence of the concept and its components are revealed. The construction and content of the "Fundamentals of Media Education" module of the "Information and Pedagogical Studies" course for applicants of the second (master's) level, as part of the educational programs of which training of future teachers took place at H. S. Skovoroda KhNPU in the 2021-2022 academic year, was considered.
Опис
Ключові слова
медіоаосвіта, медіакомпетентність педагога, підготовка майбутнього вчителя, модуль «Основи медіаосвіти», media education, media competence of the teacher, training of the future teacher, module "Basics of media education"
Цитування
Остапенко Л. П. Формування медіаосвітньої компетентності майбутнього вчителя / Л. П. Остапенко // Освіта збереже Україну! : матеріали І Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 10 черв. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 265–268.