ІДЕЇ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ І ЦІННОСТІ ОЛІМПІЗМУ: ПРИГАДУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто цінності олімпізму в контексті ідей Григорія Сковороди. Олімпійські ігри та олімпійський рух досліджуються сучасними науковцями як феномени, що дозволяють не лише означити фігуру людини сучасності, але й спроєктувати можливі напрями подальшого існування людства, що потребує особливої уваги в контексті процесів глобалізації, інформатизації, віртуалізації, технологізації сучасності. Зазначено, що людина ХХІ століття, усвідомлюючи свою унікальність, свої інтелектуальні та духовні сили шукає нові можливості для презентації власного буття та власної Самості. Активна життєтворчість останньої передбачає безупинне збагачення її духовності, яка набуває особливого значення в площині «тілесного», долаючи ідеологію споживання та наявні квазікульти на кшталт ідеології споживання, збагачення та дозвілля. The publication examines the values of Olympism in the context of Hryhoriy Skovoroda's ideas. The Olympic Games and the Olympic movement are studied by modern scientists as phenomena that allow not only to define the figure of a modern man, but also to project the possible directions of the future existence of humanity, which requires special attention in the context of the processes of globalization, informatization, virtualization, and technology of modernity. It is noted that a person of the 21st century, realizing his uniqueness, his intellectual and spiritual powers, he is looking for new opportunities for the presentation of his own being and his own Self. The active creativity of the latter involves the continuous enrichment of her spirituality, which acquires special importance in the plane of the "bodily", overcoming the ideology of consumption and the existing quasi-cults like the ideology of consumption, enrichment and leisure.
Опис
Ключові слова
Сковорода Г. С., український філософ, олімпійський рух, філософія олімпізму, H. S. Skovoroda, Ukrainian philosopher, Olympic movement, philosophy of Olympism
Цитування
Вржеснєвський І. Ідеї Григорія Сковороди і цінності олімпізму: пригадування майбутнього / І. Вржеснєвський, Г. Вржеснєвська // Григорій Сковорода і ми українці: диво першого кроку і сила ініціативи : кол. монографія / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за наук. ред. Ю. Бойчука, М. Култаєвої. – Харків, 2023. – С. 350–355.