МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ ГУСЕЙ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджено морфофункціональні особливості будови дванадцятипалої кишки свійських гусей. Об’єкт дослідження – тонкий кишечник свійських гусей. Уперше було проведено комплексну оцінку анатомічної, макро- та мікроскопічної будови слизової оболонки дванадцятипалої кишки та підшлункової залози свійських гусей. Отримані дані можна використовувати при розробці кормових раціонів свійських гусей у птахівництві. Визначено основні підходи до організації інтегрованого навчання, проаналізовано програму інтегрованого курсу «Природничі науки. Минуле, сучасне і можливе майбутнє людства та біосфери» з метою пошуку теми та блоку, при вивченні якого мали б змогу застосувати ті результати, які отримано при виконанні дослідної частини роботи. Розроблено план-конспект інтегрованого уроку на тему «Харчування людини» в межах блоку «Їжа людини» із застосуванням елементів дистанційного навчання. The qualification work investigates the morphological and functional features of the structure of the duodenum of domestic geese. The object of study is the small intestine of domestic geese. For the first time, a comprehensive assessment of the anatomical, macro- and microscopic structure of the duodenal mucosa and pancreas of domestic geese was carried out. The obtained data can be used in the development of feed rations for domestic geese in poultry production. The main approaches to the organisation of integrated learning are determined, the programme of the integrated course "Natural Sciences. Past, Present and Possible Future of Humanity and the Biosphere" in order to find a topic and a block that could be used to study the results obtained during the research part of the work. A plan outline for an integrated lesson on "Human Nutrition" within the "Human Food" unit was developed using elements of distance learning.
Опис
Ключові слова
птахівництво, травлення, харчування, poultry farming, digestion, nutrition
Цитування
Фесенко І. А. Морфофункціональна характеристика дванадцятипалої кишки гусей : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.15 Середня освіта (Природничі науки) / І. А. Фесенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. зоології. – Харків, 2023. – 56 с. : іл., табл.
Колекції