Оптимізм та життєстійкість як ресурс опануючої поведінки банківських службовців

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі зроблено спробу теоретичного та емпіричного аналізу конструктів оптимізму та життєстійкості як ресурсу копінг-поведінки банківських службовців. Доведено, що стрес завдає шкоди здоров’ю людині, стає причиною дезадаптації. Одним із шляхів подолання стресів є копінг-поведінка або опануюча поведінка. Це здатність людини впоратися з стресовою ситуацією, використовуючи власний ресурс. На основі емпіричних даних в роботі обґрунтовується що існує взаємозв’язок між особистісними рисами: оптимізмом, життєстійкістю та обранням копінг-поведінки банківських службовців. Оптимізм та активність притаманні всім категоріям банківських службовців в різній мірі. Дані дослідження доводять, що рівень оптимізму та активності розрізняється в залежності від досвіду роботи. Для групи досліджуваних характерний середній рівень життєстійкості. The paper attempts a theoretical and empirical analysis of the constructs of optimism and vitality as a resource of coping behavior of bank employees. It has been proven that stress harms a person health and causes desadaptation. One of the ways to overcome stress is coping behavior or coping behavior. This is the ability of a person to cope with a stressful situation, using his own resources. On the basis of empirical data, the work substantiates that there is a relationship between personal traits: optimism, vitality and the choice of coping behavior of bank employees. Optimism and activity are characteristic of all categories of bank employees to varying degrees. These studies prove that the level of optimism and activity differs depending on work experience. The group of subjects is characterized by an average level of vitality.
Опис
Ключові слова
стрес, дезадаптація, копінг-стратегії, опануюча поведінка, оптимізм, життєстійкість, stress, desadaptation, coping strategies, coping behavior, optimism, resilience
Цитування
Леонова А. І. Оптимізм та життєстійкість як ресурс опануючої поведінки банківських службовців : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / А. І. Леонова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 59 с.
Колекції