Управління розвитком інформаційної культури менеджера

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі проаналізовано теоретичні аспекти управлінської діяльності з розвитку інформаційної культури менеджерів. Уточнено суть і структуру інформаційної культури, умови й засоби управління її розвитком. Упорядковано діагностичний інструментарій, проаналізовано стан управління за означеним напрямом. За результатами проведеного аналізу складено комплексно-цільову програму з удосконалення означеного аспекту управління. The paper analyzes the theoretical aspects of management activities for the development of information culture of managers. The essence and structure of information culture, conditions and means of management of its development are specified. Diagnostic tools have been arranged, the state of management in the indicated direction has been analyzed. Based on the results of the analysis, a comprehensive target program was developed to improve this aspect of management.
Опис
Ключові слова
управлінська діяльність, інформаційна культура, менеджер, організація, розвиток, managerial activity, information culture, manager, organization, development
Цитування
Євдокімов С. В. Управління розвитком інформаційної культури менеджера : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 073 Менеджмент / С. В. Євдокімов ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. наук. основ упр. – Харків, 2022. – 84 с. : табл. + дод.
Колекції