ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-06-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Електронне вид.
Анотація
У доповіді поставлено мету представити результати перевірки дієвості застосування навчальних проектів, які забезпечують успішне формування позитивної мотивації, навчально-пізнавального інтересу до іноземної мови. Для перевірки висунутої наукової гіпотези дослідження було проведено педагогічний експеримент в умовах звичайного навчального процесу в ліцеї №141 протягом 2015–2016 навчального року. В результаті досліду було виявлено, що використання проектної технології на уроках англійської мови призводить до значного підвищення рівня сформованості пізнавального інтересу за всіма критеріями і показниками. В докладе поставлена ​​цель представить результаты проверки действенности применения учебных проектов, обеспечивающих успешное формирование положительной мотивации, учебно-познавательного интереса к иностранному языку. Для проверки выдвинутой научной гипотезы исследования был проведён педагогический эксперимент в условиях обычного учебного процесса в лицее №141 в течение 2015–2016 учебного года. В результате опыта было выявлено, что использование проектной технологии на уроках английского языка приводит к значительному повышению уровня сформированности познавательного интереса по всем критериям и показателям.
Опис
Ключові слова
пізнавальний інтерес, англійська мова, урок, метод проектів, школярі, студентські роботи, познавательный интерес, английский язык, урок, метод проектов, школьники, студенческие работы, cognitive interest, English, lesson, method of projects, schoolchild, student work
Цитування
Лазарєва О. М. Формування пізнавального інтересу школярів на уроках англійської мови з використанням методу проектів / О. М. Лазарєва, Р. З. Мусанабієв // Наумовські читання : матеріали XIV студентської наук.-метод. конф., м. Харків, 24–25 листоп. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Фізико-мат. ф-т ; відп. за вип. Колгатін О. Г. – Харків : ХНПУ, 2017. – [Електрон. вид.]. – С. 13–15.