СТАНОВЛЕННЯ ФЕРМЕНТАТИВНОГО АПАРАТУ ТРАВНОЇ СИСТЕМИ ПТАХІВ У ПРЕНАТАЛЬНОМУ І РАННЬОМУ ПОСТНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Анотація
У статті наведені результати дослідження щодо становлення ферментативного апарату травної системи птахів на прикладі курей породи род-айленд у пренатальний та ранній постнатальний періоди онтогенезу. Установлено активність протеолітичних, амілолітичних, ліполітичних ферментів, які забезпечують як порожнинне, так і пристінкове травлення. Проаналізовано зміну активності ферментів у залежності від доби інкубації та формування травних залоз. Виявлено активність ферментів на різних етапах ембріогенезу і раннього постембріогенезу, установлено, що на останніх етапах пренатального розвитку підвищується активність ферментів підшлункової залози та печінки, що свідчить про готовність травної системи до травлення. У процесі досліджень виявлені особливості деяких ферментів підшлункової залози та печінки. Так, активність протеаз печінки на момент вилуплення збільшується у понад 4,5 рази. Активність α- і γ-амілаз відмічена тільки на 15-у добу інкубації. Максимальні показники амілолітичної активності у клітинах печінки відмічені в ембріонів на 14-у добу інкубації. Установлено, що, на відміну від амілолітичних і протеолітичних ферментів, активна евакуація ліпази із підшлункової залози у дванадцятипалу кишку спостерігається тільки на момент вилуплення. Найбільш висока активність ліпази печінки відмічена у період вилуплення, що пов’язано з переключенням ембріонів на внутрішньокишкове травлення. Отже, результати дослідження показали, що становлення ферментативного апарату травної системи, який забезпечує як порожнинне, так і пристінкове травлення, відбувається вже в пренатальному періоді онтогенезу. Активність більшості ферментів зростає до кінця пренатального періоду онтогенезу – на момент вилуплення, коли травна система практично готова до процесу травлення. В статье приведены результаты исследования становления ферментативного аппарата пищеварительной системы птиц на примере кур породы род-айленд в пренатальный и ранний постнатальный периоды онтогенеза. Установлена активность протеолитических, амилолитических, липолитических ферментов, которые обеспечивают как внутриполостное, так и пристеночное пищеварение. Проанализировано изменение активности ферментов в зависимости от суток инкубации и формирования пищеварительных желез. Выявлена активность ферментов на различных этапах эмбриогенеза и раннего постэмбриогенеза. Установлено, что на последних этапах пренатального развития повышается активность ферментов поджелудочной железы и печени, что свидетельствует о готовности пищеварительной системы к пищеварению. В процессе исследований выявлены особенности некоторых ферментов поджелудочной железы и печени. Так, активность протеаз печени на момент вылупления увеличивается более чем в 4,5 раза. Активность α- и γ-амилаз отмечена только на 15-е сутки инкубации. Максимальные показатели амилолитической активности в клетках печени отмечены у эмбрионов на 14-е сутки инкубации. Обнаружено, что, в отличие от амилолитических и протеолитических ферментов, активная эвакуация липазы из поджелудочной железы в двенадцатиперстную кишку наблюдается только на момент вылупления. Наиболее высокая активность липазы печени отмечена в период вылупления, что связано с переключением эмбрионов на внутрикишечное пищеварение. Таким образом, результаты исследования показали, что становление ферментативного аппарата пищеварительной системы, обеспечивающего как внутриполостное, так и пристеночное пищеварение, происходит уже в пренатальном периоде онтогенеза. Активность большинства ферментов возрастает к концу пренатального периода онтогенеза – на момент вылупления, когда пищеварительная система практически готова к процессу пищеварения. The article presents the results of the study the formation of the fermentative apparatus of the digestive system of birds on the example of chickens breed Rhode Island in the prenatal and early postnatal period of ontogenesis. The activity of proteolytic, amylolytic, and lipolytic enzymes that provide both intracavitary and parietal digestion has been established. The change in enzyme activity is analyzed depending on the day of incubation and the formation of digestive glands. The activity of enzymes at various stages of embryogenesis and early postembryogenesis was revealed. It is established that at the last stages of prenatal development the activity of the enzymes of the pancreas and liver increases, which indicates the readiness of the digestive system for digestion. In the process of research, the features of some enzymes of the pancreas and liver have been revealed. Thus, the activity of liver proteases at the time of hatching increases by more than 4,5 times. The activity of α- and γ-amylases was noted only on the 15th day of incubation. The maximum parameters of amylolytic activity in liver cells were noted in embryos on the 14th day of incubation. It was found that, unlike amylolytic and proteolytic enzymes, the active evacuation of lipase from the pancreas to the duodenum is observed only at the time of hatching. The highest activity of liver lipase was observed during hatching, which is due to the switching of embryos to intestinal digestion. Thus, the results of the study showed that the formation of the enzymatic apparatus of the digestive system, providing both intracavitary and parietal digestion, occurs already in the prenatal period of ontogenesis. The activity of most enzymes increases by the end of the prenatal period of ontogenesis ‒ at the time of hatching, when the digestive system is almost ready for the process of digestion.
Опис
Ключові слова
птахи, травна система, ферментативний апарат, протеази, амілази, ліпази, ембріогенез, ранній постембріогенез, птицы, пищеварительная система, ферментативный аппарат, протеазы, амилазы, липазы, эмбриогенез, ранний постэмбриогенез, birds, digestive system, enzymatic apparatus, proteases, amylases, lipases, embryogenesis, early postembryogenesis
Цитування
Харченко Л. П. Становлення ферментативного апарату травної системи птахів у пренатальному і ранньому натальному періоді онтогенезу / Л. П. Харченко, І. О. Ликова // Біологія та екологія : наук. журн / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; [редкол.: С. В. Гапон (голов. ред.) та ін.]. – Полтава, ПНПУ ім. В. Г. Короленка. – 2016. – Т. 2, № 2. – С. 86–93.