ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-04-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті досліджено формування писемного мовлення у дітей старшого дошкільного віку з загальним недорозвиненням мовлення. Наведено передумови успішного оволодіння писемним мовленням. Зазначено, що письмо є складною за структурою формою мовленнєвої діяльності, що вимагає залучення великої кількості операцій та залучення різних мозкових областей, кожна з яких робить свій специфічний внесок. Дитині старшого дошкільного віку слід надавати можливість розвивати моторику руки, що є передумовою для успішного формування писемного мовлення. Розвиток символічного мислення відіграє ключову роль у навчанні письма, оскільки діти починають сприймати літери як символи, що відповідають звукам. Розуміння передумов формування писемного мовлення допомагає створити ефективні методи навчання та сприяє розвитку навичок, які є важливими для успішної адаптації дитини в школі та подальшому освітньому процесі. The article examines the formation of written speech in children of older preschool age with general underdevelopment of speech. Prerequisites for successful mastery of written communication are given. It is noted that writing is a structurally complex form of speech activity that requires the involvement of a large number of operations and the involvement of different brain areas, each of which makes its own specific contribution. A child of older preschool age should be given the opportunity to develop hand motility, which is a prerequisite for the successful formation of written speech. The development of symbolic thinking plays a key role in learning to write, as children begin to perceive letters as symbols corresponding to sounds. Understanding the prerequisites for the formation of written speech helps to create effective teaching methods and promotes the development of skills that are important for the child's successful adaptation at school and the further educational process.
Опис
Ключові слова
загальне недорозвинення мовлення, розвиток писемного мовлення, освітній процес, діти старшого дошкільного віку, студентські роботи, general underdevelopment of speech, development of written speech, educational process, children of older preschool age, student works
Цитування
Лізогуб В. В. Передумови формування писемного мовлення у дітей старшого дошкільного віку з загальним недорозвиненням мовлення / В. В. Лізогуб // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2024. – С. 112–116.