Психологічний клімат сім’ї з дитиною, що часто хворіє

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі розглянуто проблему розвитку дітей, що часто хворіють, яка стає все більш актуальною не тільки з медико-соціальної та економічної, але й із психологічної точки зору. У дослідженнях науковців підкреслюється специфічність характеру психічного розвитку дітей, що часто хворіють, наводяться дані щодо особистісних особливостей, характеру адаптації дітей даної категорії, що відрізняють їх від практично здорових ровесників. Активно досліджуються особливості батьківського ставлення до дітей, що часто хворіють, особливості дитячо-батьківських стосунків у сім’ях дітей даної групи. Водночас практично не дослідженим залишається питання особливостей психологічного клімату сімей, в яких виховуються діти, що часто хворіють. У проведеному емпіричному дослідженні визначено, що сім’ї з дітьми, які часто хворіють, характеризуються менш благополучним психологічним кліматом, вищими показниками загальної незадоволеності, нервово-психічного напруження і сімейної тривожності, що досягає психотравмуючого рівня, вищим рівнем сімейної згуртованості та адаптації, незадоволеності сімейним функціонуванням порівняно з сім’ями практично здорових дітей. Встановлені особливості самоактуалізації та саморозкриття батьків дітей, які часто хворіють, які відрізняють їх від батьків практично здорових дітей. Development problems of frequently ill children are growing more urgent from medical, social, economic and psychological point of view. The scientific works of the researchers underline specificity of the frequently ill children’s mental development, give the data with reference to personal characteristics, a pattern of adaptation of the children of this category, which differ them from virtually healthy age mates. Peculiarities of the parental attitude to frequently ill children and parent-child relationship in these children’s families are actively studied. Meanwhile, the problem of the psychological climate in the families where frequently ill children are brought up is slightly investigted. The empirical research has determined that the families with frequently ill children are characterized by less favorable psychological climate, strong performance of general dissatisfaction, psychological stress and family anxiety, reaching the psycho-traumatic level, the highest level of family cohesion and adaptation, dissatisfaction with family disfunctioning in comparison with the virtually healthy children’s families. The defined differencies determine more dissatisfaction with family functioning of the frequently ill children’s families in comparison with the virtually healthy children’s families. The characteristics of self-actualization and self-realization of the frequently ill children’s parents have been definedб which differ them from the virtually healthy children’s parents.
Опис
Ключові слова
психологічний клімат сім’ї, діти, сімейне функціонування, сімейна згуртованість, сімейна адаптація, задоволеність сімейним життям, психотравмуючі сімейні стани, самоактуалізація батьків дітей, що часто хворіють, саморозкриття батьків дітей, що часто хворіють, psychological climate in a family, frequently ill children, family functioning, family cohesion, family adaptation, satisfaction with family life, psycho-traumatic family conditions, self-actualization of the frequently ill children’s parents, self-realization of the frequently ill children’s parents
Цитування
Леонідова О. П. Психологічний клімат сім’ї з дитиною, що часто хворіє : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / О. П. Леонідова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 60 с. : табл.
Колекції